Open Procurement Albania

Rigjenerimi Urban në zona periferike dhe informale dhe në fshatra me popullsi të dendur, etj

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rigjenerimi Urban në zona periferike dhe informale dhe në fshatra me popullsi të dendur, etj
Janë identifikuar si operatorë ekonomik të suksesshëm:
1- OE “FUSHA” shpk
2- OE “2 T” sh.p.k
3- BOE “ALB TIEFBAU” sh.p.k & “Mela” shpk
4- BOE “BE-IS” sh.p.k & “ERGI” shpk
5- OE “VELLEZRIT HYSA” shpk
Nr. Reference REF-35147-07-01-2022
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 466,666,666
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 04-07-2022
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 04-07-2022
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 20-07-2022
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 15
Operatore Konkurues 1. “B-93” shpk & “SHENDELLI” shpk & “NDREGJONI” shpk
2. “FUSHA” shpk
3. “ED KONSTRUKSION” sh.p.k & “GLAVENICA” shpk & “VIANTE KONSTRUKSION” shpk
4. “KACDEDJA” sh.p.k & “AGRI CONSTRUCSION” shpk
5. “2 T” sh.p.k
6. “PEPA GROUP” shpk & “JUNIK” shpk
7. “Curri” shpk
8. “BE-IS” sh.p.k & “ERGI” shpk
9. “VELLEZRIT HYSA” shpk
10. “ARIFAJ” shpk
11. AURORA KONSTRUKSION.” shpk & “"LALA" shpk & “B-93” shpk
12. “PE - VLA – KU” shpk
13. “ALB TIEFBAU” sh.p.k & “Mela” shpk
14. “S I R E T A 2F” shpk &“VARAKU E” Shpk & “ARB & TRANS-2010” shpk
15. “Iliriada"sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes
Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
1. “B93” shpk., &” “B93II” shpk & “Shendelli” shpk., & “Ndregjoni” shpk, për këto arsye:
- Operatori ekonomik “B93” sh.p.k ka ofertuar per te njejten procedure prokurimi edhe si anetare i bashkimit te operatoreve ekonomik “B93” shpk., &” “B93II” shpk & “Shendelli” shpk., & “Ndregjoni” shpk. dhe bashkimit te operatoreve ekonomik “Aurora Konstruksion” shpk., & “Lala” shpk & ‘B-93” shpk.,. Ne kete rast te dy bashkimet e operatoreve ekonomik si me siper permendur skualilfikohen nga kjo procedure referuar pikes 1 ne Neni 81 te VKM 285/19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku eshte parashikuar: “Pjesëmarrja nga një ofertues në më shumë se një ofertë, tek e tek ose me një ofertues tjetër, do të rezultojë në përjashtimin nga procesi të të gjitha ofertave, në të cilat është përfshirë ofertuesi.
2. “Ed Konstruksion” shp.k & “Glavenica” shpk., &” Viante Konstruksion” shpk, për këto arsye:
- nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin ““Rigjenerimi urban në zona periferike dhe informale dhe në fshatra me popullsi të dendur, etj”per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
3. “Kacdedja” shpk & “Agri Konstruksion” shp.k, për këto arsye:
- nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Rigjenerimi urban në zona periferike dhe informale dhe në fshatra me popullsi të dendur, etj” per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
4. “Pepa Group” shpk & “Junik” shp.k, për këto arsye:
- nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Rigjenerimi urban në zona periferike dhe informale dhe në fshatra me popullsi të dendur, etj”” per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
5. “Curri” shp.k, për këto arsye:
- nuk kualifikohet pasi nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne procedure e meparshme “Transformimi urban në hapësira publike kryesore (rajoni 1 dhe 2) ndërtimi i shëtitores së plazhit nga ura e Dajlanit deri në godinën e Kavalishencës” per te cilen ky operator eshte shpallur fitues duke nenshkruar kontraten. Ne kete kuader ky operator ka me shume se te angazhuar kapacitetin teknik, personelin e propozuar, makinerite dhe burimet financiare dhe si i tille nuk mund te konsiderohet i kualifikuar.
6. “Arifaj” shp.k, për këto arsye:
- nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Rigjenerimi urban në zona periferike dhe informale dhe në fshatra me popullsi të dendur, etj” per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë pese vitet të fundit nga data e publikimit te njoftimit te kontrates ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pese viteve të fundit nga data e publikimit te njoftimit te kontrates është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
7. “Aurora Konstruksion” shpk., & “Lala” shpk & ‘B-93” shpk, për këto arsye:
- Operatori ekonomik “B93” sh.p.k ka ofertuar per te njejten procedure prokurimi edhe si anetare i bashkimit te operatoreve ekonomik “B93” shpk., &” “B93II” shpk & “Shendelli” shpk., & “Ndregjoni” shpk. dhe bashkimit te operatoreve ekonomik “Aurora Konstruksion” shpk., & “Lala” shpk & ‘B-93” shpk.,. Ne kete rast te dy bashkimet e operatoreve ekonomik si me siper permendur skualilfikohen nga kjo procedure referuar pikes 1 ne Neni 81 te VKM 285/19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku eshte parashikuar: “Pjesëmarrja nga një ofertues në më shumë se një ofertë, tek e tek ose me një ofertues tjetër, do të rezultojë në përjashtimin nga procesi të të gjitha ofertave, në të cilat është përfshirë ofertuesi.”
8. “Pe-Vla-Ku” shp.k & “Pe-Vla-Ku” sh.p.k Dega ne Kosove, për këto arsye:
- nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Rigjenerimi urban në zona periferike dhe informale dhe në fshatra me popullsi të dendur, etj” per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
9. “Sireta 2F” sh.p.k & “Varaku E” sh.p.k & “Arb&Trans-2010” sh.p.k, për këto arsye:
- nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Rigjenerimi urban në zona periferike dhe informale dhe në fshatra me popullsi të dendur, etj” per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
10. “Iliriada” shpk, për këto arsye:
- nuk ka paraqitur oferte financiare. Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.
Arsyeja e Anulimit
Shenime
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-35147-07-01-2022
Njoftim per Shpallje Tenderi
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Raport Teknik
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data