Open Procurement Albania

Ndërhyrje Rigjeneruese në blloqet e banimit: Rigjenerimi i stokut të banesave në Rajonin 1&2

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërhyrje Rigjeneruese në blloqet e banimit: Rigjenerimi i stokut të banesave në Rajonin 1&2
Burimi i financimit: Buxhet shteti
Ne Buletinin Nr. 19 datë 15 Prill 2024 eshte njoftuar modifikimi i marreveshjes kuader, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve
Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 574,999,989 lekë, pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 689,896,487 lekë pa TVSH

Nr. Reference REF-74254-07-04-2023
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 574,999,989
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 05-07-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 21-07-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 21-07-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues 1. “DION-AL” sh.p.k.
2. BOE “MODESTE” shpk., & “ARKONSTUDIO” shpk,
3. BOE “BEAN” shpk & “NG STRUCTURES”
4. BOE “SENKA”sh.p.k. & “ERZENI/SH”sh.p.k.,
5. “INERTI “
6. BOE “ERGI “ shpk & BE - IS SH.P.K
7. “G.P.G. COMPANY” shpk,
8. “CURRI” shpk.,
9. BOE “VIANTE Konstruksion” shpk, & “LIS KONSTRUKSION” shpk,
10. BOE “MF INVEST GROUP” shpk, & “ALKO-IMPEX General Construcion” shpk & “S I R E T A 2F” shpk
11. BOE “GRIALD” shpk & “Z D R A V A” shpk,
12. BOE “ED KONSTRUKSION” & “GLAVENICA” SHPK
13. BOE “PEPA GROUP GROUP” shpk, & “NIKA”
Operator Ekonomik Kontraktues
 • DION-AL SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 432,064,160
  Data e shpalljes se fituesit 31-07-2023
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes.
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve. Për shkak se:
  a. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH dhe impaktin e lartë që ky projekt ka, nevoja për rehabilitimin e fasadave me efiçencë energjie është rritur përtej fondit të marrëveshjes. Për të bërë të mundur ndërhyrjen rigjeneruese në blloqet e banimit në rajonin 1 dhe 2, vlera aktuale e MK nuk i mbulon punimet shtesë për përmirësimin dhe rehabilitimin e fasadave, kërkohet modifikimi i vlerës shtesë të marrëveshjes në shumën 114,896,498 lekë pa tvsh,vlerë kjo që nuk e tejkalon 20% e MK.”
  b. Me shkresë nr. 59/1 Prot. date 22.01.2024 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit sipas programeve.
  c. Me shkresë nr. 23917/153 Prot., datë 12.02.2024 të Ministrisë së Financave është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.
  d. Për të bërë të mundur rehabilitimin e fasadave me efiçencë energjie, vlera aktuale e MK nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e MK.
  Bazuar në:
  a) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe qënuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
  b) Faktin që vlera monetare e modifikimit, nuk e tejkalon 20% të vlerës së marrëveshjes dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e saj.
  c) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve, modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 114,896,498 lekë pa TVSH. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 574,999,989 lekë, pa TVSH
  Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 689,896,487 lekë pa TVSH
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DION-AL SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DION-AL SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DION-AL SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DION-AL SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-74254-07-04-2023
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Raport Teknik
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular i Njoftimit te Modifikimit te Kontrates

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data