Open Procurement Albania

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
51 113 551 212,001,006 233 102,706,876 100,550,241

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
Prodhime të dyta - Loti IV Bime mjeksore 13,050 Local Unit Rrogozhinë Njoftuar fituesi
Loti II: Fillimi i procedurave per dhënien me qira të dhënen me afat 5 (pese vjeçar) të siperfaqen kullosore totale prej 0.26 ha,nga këto në numrat e Pasurisë nr.22,zk,1100,vol,faqe 179 me Çertifikatë pronësisie nr.444817, në siperfaqe prej 0.06 ha ,si dhe nr. pasurie 30,zk,1100,vol,faqe 179 me Çertifikatë pronësie nr.444818 në siperfaqe prej 0.2 ha me objekt: Për qëllime pushimi,argëtimi” . 23,600 Local Unit Vau i Dejës Njoftuar fituesi
Vjelje grumbullim i degezave te xines ne territorin e Bashkise Fier .
Vjelje grumbullim i degezave te xines ne territorin e Bashkise Fier” me sasi te degezave te xines 1100 kv (te pasqyruara ne tabele) dhe me vlere fillestare ankandi 110 000 leke (njeqind e dhjete mije).
Vendi i zhvillimit te ankandit: Salla e Mbledhjeve; Kati i II-te; Bashkia Fier;
110,000 Local Unit Fier Lidhur kontrata
Vjelje grumbullim i boceve te pishes mesdhetare ne territorin e Bashkise Fier .
Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Vjelje grumbullim i boceve te pishes mesdhetare ne territorin e Bashkise Fier” me sasi te boceve te pishes mesdhetare 1211.4257 kv (te pasqyruara ne tabele) dhe me vlere fillestare ankandi 242 285, 14 leke (dyqind e dyzete e dy mije e dyqind e tetedhjete e pese presje katermbedhjete).
242,285 Local Unit Fier Lidhur kontrata
Dhënien me qira të fondit pyjor me sipërfaqe prej 2.13 ha në pronësi të Bashkisë Korçë për veprimtari turistike dhe mjedise sportive (Pista e Skive Dardhë). 159,750 Local Unit Korçë Anuluar ankandi
Prodhime të dyta - Loti II Xine 15,000 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Prodhime të dyta - Loti IV Mersine 5,000 Local Unit Rrogozhinë Ankand i shpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:Loti I,Ekonomia Pyjore Shllak 1 në sasi 415 kv ; 207,500 Local Unit Vau i Dejës Ankand i rishpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:Loti II,Ekonomia Pyjore Rosek Drisht në sasi prej 94 kv.; 47,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i rishpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:Loti III,Ekonomia Pyjore Pyjore Shllak 2 në sasi prej 830 kv, 415,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i rishpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:Loti VI Ekonomite Pyjore Karme,Gomsiqe,Vig ,Gjadër Mnele në Trumzë në sasi prej 220 kv, 27,930 Local Unit Vau i Dejës Ankand i rishpallur
Për vjeljen e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote:Loti IV,Ekonomia Pyjore Temal në sasi prej 120 kv :--Bimë MET , 60,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i rishpallur
Shitje - “Bodrum” në pallatin Nr. 57 I cili eshte në administrim të Bashkisë Elbasan me sipërfaqe te përgjithshme 55 (m2). 1,014,420 Local Unit Elbasan Ankand i shpallur
Shitje skrapi grumbulluar nga entet varese dhe Bashkise Lushnje. Local Unit Lushnje Njoftuar fituesi
Shitjen e mjeteve të transporit në procedurë ankandi publik, me lote, për skrap si dhe mjete transporti në gjendje pune. Loti 1 : Mjete të transportit të dalë jashtë përdorimi për shitje për skrap 1,520,540 Local Unit Shkodër Rishpallje me lidhje kontrate
Dhënie me qira të pasurisë së paluajtshme sipas udhëzimit nr.1,date 09.06.2016” Për Rregullat, Procedurat e Kërkimit, të Shqyrtimit e të Miratimit të Kërkesave Për Dhënie Në Përdorim të Fondit Pyjor Dhe Kullosor Publik”: që i përket ekonomive Pyjore; Gjadër Mnelë ngastra nr. 139,në siperfaqe prej 1.03 ha“ Për mbarësht imin e florës së egër dhe kult ivimin e bimëve të ndryshme” me afat perdorimi (qIraje ), 5(pesë) vite dhe të siperfaqes kullosore prej 0.26 ha në numrat e Pasurisë nr.22,zk,1100,vol,faqe 179 me Çertifikatë pronësisie nr.444817, si dhe nr. pasurie 30,zk,1100,vol,faqe 179 me Çertifikatë pronësie nr.444818 me objekt: Për qëllime pushimi,argëtimi” . 23,600 Local Unit Vau i Dejës Lidhur kontrata
Dhënie me qira të pasurisë së paluajtshme sipas udhëzimit nr.1,date 09.06.2016” Për Rregullat, Procedurat e Kërkimit, të Shqyrtimit e të Miratimit të Kërkesave Për Dhënie Në Përdorim të Fondit Pyjor Dhe Kullosor Publik”: që i përket ekonomive Pyjore; Gjadër Mnelë ngastra nr. 139,në siperfaqe prej 1.03 ha“ Për mbarësht imin e florës së egër dhe kult ivimin e bimëve të ndryshme” me afat perdorimi (qIraje ), 5(pesë) vite dhe të siperfaqes kullosore prej 0.26 ha në numrat e Pasurisë nr.22,zk,1100,vol,faqe 179 me Çertifikatë pronësisie nr.444817, si dhe nr. pasurie 30,zk,1100,vol,faqe 179 me Çertifikatë pronësie nr.444818 me objekt: Për qëllime pushimi,argëtimi” . 23,600 Local Unit Vau i Dejës Ankand i rishpallur
Vjeljen, mbledhjen, grumbullimin dhe shitjen e bimëve mjekësore eterovajore dhe tanifere natyrore (BMET) 2019. 663,000 Local Unit Korçë Njoftuar fituesi
Objekti i shitjes, si me siper , Hekur Skrap. 235,423 Local Unit Durrës Rishpallje e anuluar
Agjencia e Pyjeve dhe Kullotave e Bashkisë Librazhd do të shesë në ankand vëllimin e lëndës drusore të dalë nga rrallimet. 3,518,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data