Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results

Seller authority no. Economic operator no. No. of announced auctions Total initial value of auctions (in ALL, without VAT) No. of auctions declared with winner Total initial value of auctions declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 139 742 1,173,215,820 298 250,743,384 197,522,256

Auctions list

Auction Object Initial value ALL Seller authority Auction Status
I -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Kuturman, Ngastra: 89a, 0.28 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Turistike 21,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
IV -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Librazhd, Ngastra: 166a, 0.2 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Industriale 15,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
VI -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(1), 0.15 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike 11,250 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
VII -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(2), 0.12 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike 9,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
VIII -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(3), 0.1 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike 7,500 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
X -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 148b(2), 0.13 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike 9,750 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
XI-Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 152b, 0.1ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike 7,500 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për vjeljen dhe grumbullimin e bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore që do të vilen dhe grumbullohen, ndodhen në ekonomitë pyjore Çermenikë, Neshtë-Prevall, Klenjë 2, Prodan, Dardhe-Xhyre, Vehçan, Librazhd e Polis.
Loti 2: Ekonomia pyjore Klenjë 2 dhe Prodan
103,950 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për vjeljen dhe grumbullimin e bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore që do të vilen dhe grumbullohen, ndodhen në ekonomitë pyjore Çermenikë, Neshtë-Prevall, Klenjë 2, Prodan, Dardhe-Xhyre, Vehçan, Librazhd e Polis.
Loti 3: Ekonomia pyjore Dardhe-Xhyre, Vehçan, Librazhd e Polis
131,400 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Për vjeljen dhe grumbullimin e bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore që do të vilen dhe grumbullohen, ndodhen në ekonomitë pyjore Çermenikë, Neshtë-Prevall, Klenjë 2, Prodan, Dardhe-Xhyre, Vehçan, Librazhd e Polis.
Loti 4: Ekonomia pyjore Polis e Vehçan
20,000 Local Unit Librazhd Njoftuar fituesi
Shitje pasuri e shoqerise truall+ndertese nr.742 , volum 2 faqe 8 e ndodhur ,Tropoje ne pronesi te “PETROL ALBA ” SHA ne likujdim. 1,215,350 Njoftuar fituesi
Dhënie me qera të tokës bujqësore të pandarë sipas të dhënave të më poshtme: Zona kadastrale 3807, Objekti i veprimtarisë: Për ushtrimin e veprimtarisë bujqesore Local Unit Kolonjë Njoftuar fituesi
Vjelje e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote: Fruta Gështenje: Loti I, Ekonomia Pyjore Shllak 1 në sasi 415 kv 207,500 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Vjelje e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote: Fruta Gështenje: Loti II,Ekonomia Pyjore Rosek Drisht në sasi prej 94 kv 47,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Vjelje e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote: Fruta Gështenje: Loti III,Ekonomia Pyjore Pyjore Shllak 2 në sasi prej 830 kv. 415,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Vjelje e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote: Fruta Gështenje: Loti IV,Ekonomia Pyjore Temal në sasi prej 120 kv 60,000 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Vjelje e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote: -Bimë MET , Loti VI Ekonomite Pyjore Karme,Gomsiqe,Vig ,Gjadër Mnele në Trumzë në sasi prej 156 kv. 10,920 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Vjelje e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote: -Bimë MET , Loti VII , lisen Herbe në sasi 425 kv, Ek.Pyjore Shllak1, shllak 2. 29,750 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Vjelje e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote: -Bimë MET , Loti VIII Nxjerrje rrënjë shqope, ekonomia pyjore Vig në sasi prej 447 kv 44,700 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur
Vjelje e Grumbullim Prodhime të dyta Pyjore e bimë MET i ndarë në lote: -Grumbullim Boçe Pishe, Loti IX, ekonomia Pyjore Gjadër Mnelë në sasi prej 1244 kv 248,800 Local Unit Vau i Dejës Ankand i shpallur

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data