Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas njesise se qeverisjes vendore

Rezultate permbledhese

Nr. i autoriteteve shites Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i ankandeve te shpallur Vlera totale fillestare per ankandet e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i ankandeve te shpallur me fitues Vlera totale fillestare per ankandet e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
61 139 742 1,173,215,820 298 250,743,384 197,522,256

Lista e ankandeve

Objekti i ankandit Vlera fillestare Leke Autoritet Prokurues Statusi i Ankandit
Loti IV- Dhenie në Përdorim të Fondit Pyjor ”: që i përket ekonomisë pyjore: “Mollas” njësia Administrative Cërrik, me siperfaqe prej 2.0 ha në numrin e ngastres nr. 37. 10,000 Qeverisja Vendore Cërrik Njoftuar fituesi
Dhënien me qira të ekonomisë pyjore Kraste- Kruje në ngastraen pyjore me nr. 22/a me siperfaqe 3.8 ha, pronë e bashkisë Krujë. çmimin dysheme 76.000( shtatedhjete e gjashte mije )lekë 76,000 Qeverisja Vendore Krujë Njoftuar fituesi
‘Shitjen e mjeteve te transportit me procedure ankandi publik për skrap’, me peshe totale 10 585 kg. Vlera ankandit : 261 996.58 leke 261,996 Qeverisja Vendore Shkodër Ankand i shpallur
[Shitje e lendes drusore te demtuar ne ekonomine pyjore Lepushe-Budaç: 153 m3 dru zjarri dhe 357 m3 lende punimi (lloji Ah i mesem dhe Ah i trashe).] 1,190,000 Qeverisja Vendore Malësi e Madhe Njoftuar fituesi
“Shfrytezimi i parcelave 14 dhe 15 te Ekonomise Pyjore "Gjomolle", mundesi qe do rezultoje nga realizimi i nderhyrjeve rigjeneruese”, sasia qe do te pritet 630 m³, Vlera fillestare : 315.000 315 Qeverisja Vendore Himarë Ankand i shpallur
Loti I: Çermenikë Fushë- Gurrë Kostenjë- “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 80,050 Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
Loti III: Dardhë-Xhyrë Vehçan Librazhd Polis Mal Pla- “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 103,300 Qeverisja Vendore Librazhd Njoftuar fituesi
Loti IV: Polis,Vehçan- “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 23,000 Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
Loti V: “Vjelja dhe grumbullimi i bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore” 40,400 Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
Dhenie në Përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosur Publik”: që i përket ekonomisë pyjore: “Ulëz” njësia Administrative Kthellë, me siperfaqe prej 0, 1631 ha me afat perdorimi (qiraje), 10 (dhjetë) vite në numrat e pasurisë nr. 93 a zk.2916, vol.4 12,233 Qeverisja Vendore Mirditë Ankand i shpallur
Dhënie fond pyjor në përdorim, për vendosje panelesh , prodhim energji fotovoltoike, sipërfaqen totale prej 10 (dhjetë) ha, Vlera fillestare: 1 430 000 lekë pa t.v.sh 1,430,000 Qeverisja Vendore Elbasan Lidhur kontrata
Për dhënien me qira të pasurisë me nr. 57/2 vol. 8 faqe 97 në Z.K. 3101 Qerret, e llojit “pa frut”, me sipërfaqe 15 400 m2” 270,000 Qeverisja Vendore Kavajë Njoftuar fituesi
Shitjen për skrap të automjeteve të Bashkisë Memaliaj, të dala jashtë funksionit. Vlera fillestare : 162.641 (njëqindë e gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqindë e dyzetë e një) lekë pa TVSH 162,641 Qeverisja Vendore Memaliaj Ankand i shpallur
Shitje malli skrap të përfituar nga automjete të dala jashtëpërdorimit, në pronësi dhe inventar të Bashkisë Prrenjas. Vlera fillestare: 408.861 (katërqind e tetë mijë e tetëqind e gjashëtdhjetë e nje) lekë pa tvsh (sipas përllogaritjes së bërë nga komisioni te fondit per vleren fillestare te ankandit). 408,661 Qeverisja Vendore Prrenjas Ankand i shpallur
“Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ngastrat e dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë dhe nga zjarret”. Vlera fillestare e ankandit : 820 200(tetëqind e njëzetëmijë e dyqind)lekë 820,200 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Shitja e dy autoveturave për skrap në pronësi të ALBCONTROL SHA, të nxjerra jashtë përdorimi 90,000 ALBCONTROL SH.A. ( ish A.N.T.A) Ankand i shpallur
Dhënie në përdorim të sipërfaqes në njësinë Administrative Qëndër Ersekë të pasurisë 685,Zona kadastrale 3510 27,000 Qeverisja Vendore Kolonjë Ankand i shpallur
Shitje per skrap e mjeteve te Bashkise Kamez dhe Ndermarjes Pastrim Gjelberim e Treg te nxjerra jashte perdorimit 362,419 Qeverisja Vendore Kamëz Ankand i shpallur
Loti I: "Vjelja dhe grumbullimi i 200 kv të gjetheve të dafinës (Laurus nobilis L.) në ngastrat e Ekonomisë pyjore Kryevidh” 30,000 Qeverisja Vendore Kavajë Ankand i shpallur
Loti II: "Vjelja dhe grumbullimi i Degeza, gjethe te Mersines në ngastrat e Ekonomisë pyjore Kryevidh” 150,000 Qeverisja Vendore Kavajë Ankand i shpallur

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data