Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
9 REJ 47 1,866,877,382 46 1,863,139,460 1,646,296,637

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Pogradec Sistemim i Lumit të Buçimasit dhe Rehabilitimi i Infrastrukturës Rrugore 79,282,029 Signed the Contract REJ 70,743,198.00
Local Unit Shkodër Sherbimi i pastrimit zona "Perendimore“ 97,260,885 Re-Proclaimed and Announced the Winner REJ 95,124,270.00
Local Unit Shkodër Minikontrate1-Sherbimi i pastrimit zona "Perendimore“ Re-Proclaimed and Signed the Contract REJ 95,124,270.00
Local Unit Pogradec Asfaltim te rrjetit rrugor ne njesite administrative Pogradec 165,388,907 Signed the Contract REJ 117,968,480.00
Local Unit Pogradec Rikonstruksion zyrat e sherbimit konsumator Prrenjas 3,320,000 Signed the Contract REJ 2,615,480.00
Local Unit Pogradec Rehabilitim / Përforcim banesash ekzistuese kolektive 2022 25,000,000 Signed the Contract REJ 24,700,391.00
Local Unit Pogradec Rikonstruksion dhe shtesë shkolla e mesme “14 Engjëjt” dhe 9- vjecare “Servet Agolli”, Buçimas”. 116,850,640 Signed the Contract REJ 116,247,736.00
Local Unit Devoll Materiale Ndertimi dhe Mirembajtjes 11,330,428 Signed the Contract REJ 8,126,585.00
Local Unit Lushnje Sherbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane ne Bashkine Lushnje 49,968,489 Signed the Contract REJ 33,492,829.00
Local Unit Pogradec Lidhja e Urës Zall Torre me rrjetin rrugor – Ndertimi i Mbështetëses së Mesit 5,051,709 Announced the Winner REJ 4,748,310.00
Local Unit Pogradec Rehabilitim i Rrugës së Rrodokalit, Njësia administrative Proptisht 58,333,330 Announced the Winner REJ 54,104,630.00
Local Unit Pogradec “Përfundimi i punimeve Rruga e Kabashit” 3,913,780 Signed the Contract REJ 3,877,600.00
Local Unit Pogradec Sistemim i Ujesjellesit Lin 16,929,809 Signed the Contract REJ
Local Unit Durrës Sherbim i Pastrimit te Njesise Administrative Sukth 80,731,375 Signed the Contract REJ 68,861,120.00
Local Unit Pogradec Ujesjellesi i Mokres Faza e I, Bashkia Pogradec 125,000,000 Signed the Contract REJ 122,932,895.00
Local Unit Korçë Sherbimi I mirembajtjes per njesie administrative Lekas 5,118,910 Signed the Contract REJ 1505 Leke per njesi
Local Unit Pogradec Sistemim i Odeonit ne qender te qytetit Pogradec 32,000,000 Signed the Contract REJ 31,578,712.00
Local Unit Pogradec Ndertim ura Zalli i Torres, njesia administrative Proptisht, Pogradec 12,417,536 Signed the Contract REJ 11,411,885.00
Local Unit Pogradec Permiresim /Rikonstruksion i banesave ekzistuese per familjet e varfera dhe te pafavorizuara ne Bashkine Pogradec 24,246,649 Signed the Contract REJ 23,456,764.00
Local Unit Pogradec Sistemim asfaltim rrugesh blloku i banimit te "Rruga e Kabashit" 20,823,715 Signed the Contract REJ
Local Unit Pogradec Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave te qytetit Pogradec dhe Njesive Administrative 625,000,000 Signed the Contract REJ 504,284,660.00
Local Unit Pogradec Rikonstruksion i Ures te Rruga e Kabashit, Lagjja Nr. 4, Pogradec 1,013,342 Signed the Contract REJ 719,067.00
Local Unit Pogradec Sistemim Blloku Nr. 5, (Segmenti Jani BASHO) 3,720,817 Signed the Contract REJ 3,570,256.00
Local Unit Pogradec Vazhdim i Shërbimit të Pastrimit grumbullimi dhe largimi i mbeturinave të qytetit Pogradec dhe Njësive Administrative për nevojat e Fillim Vitit për shkaqe të paparashikuara 54,166,666 Signed the Contract REJ 53,068,996.00
Local Unit Prrenjas Pastrim ,grumbullimin dhe transportin e mbeturinave ne territorin administrativ te Bashkise Prrenjas (5 vjecar) 62,487,791 Signed the Contract REJ 49360052.6
Local Unit Pogradec Rehabilitim/Sistemim i rrugicave tek lagjia "Kalaja" 2,500,000 Signed the Contract REJ 1,863,292.00
Local Unit Pogradec Rehabilitim/perforcim banesash ekzistuese 23,939,815 Signed the Contract REJ 19,730,193.00
Local Unit Pogradec Per nje shtese fondi tek objekti "Sistemim rruges blloku Gorice" 10,958,968 Signed the Contract REJ 10,953,640.00
Local Unit Pogradec Mirembajtje kanali ujites Buzaishte - Laktesh 912,164 Announced the Winner REJ 770,560.00 
Local Unit Korçë Sistemim argjinature 1,218,295 Signed the Contract REJ 780,399.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data