Open Procurement Albania

Number of Results 1028

Red flagging of a procurement procedure indicates a potential exposure or risk for unlawful or unethical business conduct, mainly as regards non-compliance with anti-corruption laws. The rating for these categories will be done automatically, with predefined analytical filters.

Tenders with redflags

id Title Procuring Authority / Buyer Procuring Authority / Buyer Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Annoucement Date Reference No.
23584 Loti I: Shërbim për infrastrukturë të dedikuar optike dhe shërbime data Qeverisja Vendore Tiranë 49 999 647.00 11-12-2018 REF-97464-12-07-2018
31567 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 0.00 18-10-2018 REF-90314-10-17-2018
31604 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane Qeverisja Vendore Lushnje 0.00 23-02-2018 REF-50146-02-22-2018
31393 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme 0.00 24-10-2018 REF-91129-10-23-2018
31392 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme 0.00 24-10-2018 REF-91129-10-23-2018
31383 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë Shkolla Luigj Gurakuqi Tiranë 0.00 26-11-2018 REF-95637-11-23-2018
31533 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Furnizim me karburant per vitin 2019 Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 0.00 28-12-2018 REF-02324-12-27-2018
17468 Blerje artikuj ushqimore per kopshtet dhe çerdhen e femijeve Qeverisja Vendore Tropojë 1 000 000.00 02-05-2018 REF-65970-04-30-2018
23541 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 10 000 000.00 07-12-2018 REF-97188-12-06-2018
31532 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Furnizim me karburant per vitin 2019 Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 0.00 28-12-2018 REF-02324-12-27-2018
31577 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 0.00 18-10-2018 REF-90314-10-17-2018
22321 "Shërbim printimi fatura uji" Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 19 190 164.00 18-10-2018 REF-90314-10-17-2018
23667 Blerje e sistemit ajror pa pilot fotografik (uas), laptop per punime inxhinierike per Bashkine Tirane. Qeverisja Vendore Tiranë 6 499 999.00 13-12-2018 REF-98058-12-12-2018
23311 Ndërtim shkolla 9 vjeçare Qerret Qeverisja Vendore Durrës 74 344 000.00 26-11-2018 REF-95528-11-23-2018
23351 Rikualifikimi i hapesirave publike tek zona e plazhit te shkembi Kavajes Qeverisja Vendore Durrës 194 969 000.00 27-11-2018 REF-95968-11-26-2018
23756 Ndërtim rrjet kanalizimi në zonën që kufizohet nga rrugët "Besnik Hidri", "Bashkim Shkurti", "Coca Cola" deri në lumin "Lana". Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 75 745 805.00 18-12-2018 REF-99519-12-17-2018
22799 Loti II - Blerje bulmet, qumësht, djathë, gjizë Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 59 495 617.00 06-11-2018 REF-92734-11-05-2018
23309 Furnizim Vendosje Panele Fotovoltaik me shtylla per ndricim publik Qeverisja Vendore Fier 162 498 000.00 26-11-2018 REF-95561-11-23-2018
23992 Rikonstruksion i Godinës të Kopshtit nr.3 Qeverisja Vendore Vlorë 12 485 689.00 26-12-2018 REF-01256-12-24-2018
24015 Ndertim Parku Rekreativ, FAZA II-te Qeverisja Vendore Kavajë 24 995 616.00 28-12-2018 REF-02221-12-27-2018
22820 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove te ujit Qeverisja Vendore Dibër SHA Ujësjellës Kanalizime Dibër 5 969 212.00 07-11-2018 REF-93069-11-06-2018
23826 Sistemimi dhe rehabilitimi i Qendrës së Njësisë Administrative Zall Bastar Qeverisja Vendore Tiranë 44 162 155.00 20-12-2018 REF-00286-12-19-2018
23663 Ndërtim kopsht & çerdhe e Integruar, Kodër Kamëz Qeverisja Vendore Tiranë 33 333 333.00 13-12-2018 REF-97997-12-12-2018
24034 Rehabilitimi i qendrës Administrative Baldushk (Rikonstruksion i godinës së Njësisë, shtëpisë kulturës dhe sheshit Qeverisja Vendore Tiranë 42 209 511.00 31-12-2018 REF-02481-12-28-2018
22343 Ndertim Rruga "Drini"Lagja nr.1 bathore Qeverisja Vendore Kamëz 96 939 210.00 19-10-2018 REF-90421-10-18-2018
23804 Rikonstruksion rruge NJ.A Ishem Qeverisja Vendore Durrës 33 327 000.00 19-12-2018 REF-00105-12-18-2018
23805 Rikonstruksion rruge NJ.A Manze Qeverisja Vendore Durrës 33 333 000.00 19-12-2018 REF-00089-12-18-2018
22797 Korsi Biçikletash ne bulevardin blu Qeverisja Vendore Kamëz 16 550 000.00 06-11-2018 REF-92856-11-05-2018
22639 Rikonstruksion i shkolles se mesme "Sami Frasheri"Permet. Qeverisja Vendore Përmet 72 310 465.00 31-10-2018 REF-92008-10-30-2018
19933 Ndërtimi i sallës së Këshillit Bashkiak Vlorë & sistem ngrohje Qeverisja Vendore Vlorë 37 578 384.00 26-07-2018 REF-80692-07-25-2018
23717 Ndërtim i mikrohapësirave publike në Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 52 675 820.00 17-12-2018 REF-99190-12-14-2018
23861 Shtim i sipërfaqeve të varrezave publike Sharrë Qeverisja Vendore Tiranë 128 698 567.00 21-12-2018 REF-00765-12-20-2018
23350 RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLES 9-VJECARE VELMISH Qeverisja Vendore Roskovec 48 092 791.00 27-11-2018 REF-96018-11-26-2018
24016 Ndërtimi i rrugëve të bllokut pranë ish Astirit Qeverisja Vendore Tiranë 58 416 487.00 28-12-2018 REF-02226-12-27-2018
23803 Sistemim asfaltim i rruges Synej-Bago Qeverisja Vendore Kavajë Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 12 297 735.00 19-12-2018 REF-00096-12-18-2018
23977 Sistemim i rrugës nga Tirana Bank drejt liqenit në Ksamil Qeverisja Vendore Sarandë 5 658 333.00 24-12-2018 REF-01208-12-21-2018
24039 Regjistri i fermerëve të Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 48 587 089.00 31-12-2018 REF-02751-12-28-2018
24038 Blerje shërbimi për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore të Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 8 489 691.00 31-12-2018 REF-02767-12-29-2018
23278 Blerje klor Qeverisja Vendore Përmet SHA Ujësjellës Kanalizime Përmet 1 774 502.00 23-11-2018 REF-95440-11-22-2018
23460 Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 22 646 440.00 05-12-2018 REF-96638-12-04-2018
23700 Blerje kapak pusetash metalik dhe zgarash kuneta shiu viti 2018 Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 5 891 700.00 14-12-2018 REF-98607-12-13-2018
23868 Loti i katërt: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 588 807.00 21-12-2018 REF-00473-12-20-2018
23373 Rikonstruksion dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në Rr."Migjeni". Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 13 067 489.00 27-11-2018 REF-96094-11-27-2018
23874 Loti i gjashtë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi ne zonën që kufizohet nga rrugët Besnik Hidri, Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 1 554 420.00 21-12-2018 REF-00478-12-20-2018
23999 Vendosje impiante gazi ne kuzhinat e kopshteve, çerdheve e shkollave Qeverisja Vendore Fier Qendra Ekonomike e Arsimit Bashkia Fier 1 821 035.00 26-12-2018 REF-01425-12-24-2018
22381 Rikonstruksion i rruges "Rragam Sheldi" Loti 1 Qeverisja Vendore Shkodër 16 638 245.00 22-10-2018 REF-90701-10-19-2018
23757 Rehabilitim ikanalit nga rezervuari Petes Pjesor kryesot , dega Mavrove Qeverisja Vendore Selenicë 15 434 712.00 18-12-2018 REF-99650-12-17-2018
23997 "Blerje pjesësh për riparimin e linjës së karbonit Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 3 791 563.00 26-12-2018 REF-01254-12-24-2018
22346 Rikonstruksion rruga "Vllaznimi. Qeverisja Vendore Shkodër 17 234 990.00 19-10-2018 REF-90534-10-18-2018
23374 Permiresim furnizimi me uje ne bllokun e ‘‘Vilave Selitë‘‘ dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun “Vasil Shanto‘‘. Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 13 530 345.00 27-11-2018 REF-96112-11-27-2018
23582 Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Europa"(tek ish Podgorica)" Qeverisja Vendore Shkodër 6 649 998.00 11-12-2018 REF-97447-12-07-2018
23869 Loti i tretë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me ujë në bllokun e Vilave Selitë dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun Vasil Shanto, Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 350 537.00 21-12-2018 REF-00471-12-20-2018
24014 Instalimi i sistemit ujëmatës në burimet e ujësjellësit të Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 26 546 905.00 28-12-2018 REF-02207-12-27-2018
24036 Rikonstruksion rrjet shpërndarës ujësjellësi në zonën e Sharrës Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 4 053 435.00 31-12-2018 REF-02466-12-28-2018
23284 “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të depove te ujit” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj. Qeverisja Vendore Bulqizë SHA Ujësjellës Kanalizime Bulqizë 6 000 000.00 22-11-2018 REF-95207-11-21-2018
23581 Rikonstruksion rruges Oblike-Velinaj-Alimetaj(vazhdim)" Qeverisja Vendore Shkodër 7 610 563.00 11-12-2018 REF-97461-12-07-2018
23762 Blerje dhe Rimbushtje fikse Zjarri, Sensor tymi Qeverisja Vendore Shkodër 3 498 816.00 18-12-2018 REF-99607-12-17-2018
24002 Rrethim i ambjentit te jashtem Depo Uji nr. 2, nr. 2/1, lagja nr. 7 dhe Depo uji nr. 4 Arapaj, Durres Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 10 507 998.00 27-12-2018 REF-01707-12-26-2018
31531 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Furnizim me karburant per vitin 2019 Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 0.00 28-12-2018 REF-02324-12-27-2018
23059 Rikostruksion i shkollës së Mesme të përgjithshme,Këlcyrë Qeverisja Vendore Këlcyrë 47 767 144.00 16-11-2018 REF-94431-11-15-2018
23127 Rikonstruksion Rruga Gjergj Jakin Berdice e Siperme, rruga e Palokajve Berdice e Madhe Qeverisja Vendore Shkodër 15 321 767.00 20-11-2018 REF-94787-11-19-2018
24018 Furnizim me karburant, per vitin 2019 Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 12 499 000.00 28-12-2018 REF-02324-12-27-2018
23545 Investime në shkolla 9-vjecare dhe parashkollor në Bashkinë Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë 8 336 031.00 07-12-2018 REF-97056-12-06-2018
23310 SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES LUZ I VOGEL (RRUGA E BUSHVE) Qeverisja Vendore Kavajë 12 250 797.00 26-11-2018 REF-95509-11-23-2018
23540 Rehabilitimi i ndriçimit rrugor në akset Mbikalim-Kombinat Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 17 250 500.00 07-12-2018 REF-97210-12-06-2018
23975 Rrugë të brendshme me beton në Berdenesh & Manastir Qeverisja Vendore Sarandë 4 125 000.00 24-12-2018 REF-01172-12-21-2018
23831 Rikon.i rruges kalaja Petralb, Rikon. rruga Gurre e vogel dhe ndertim ure Lela-Arriku Qeverisja Vendore Klos 6 500 000.00 20-12-2018 REF-00269-12-19-2018
23863 Blerje varinsku i vogel Qeverisja Vendore Klos 1 416 667.00 21-12-2018 REF-00607-12-20-2018
23996 Ridimensionim i Shërbimit të Klientit Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 11 714 253.00 26-12-2018 REF-01333-12-24-2018
23669 Shërbim i ruajtjes së sigurisë jo e armatosur në Don Bosko Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 729 696.00 13-12-2018 REF-98053-12-12-2018
23469 Blerje Sistem Fonie Shpenzime paisje audio-vizuale Qeverisja Vendore Kolonjë 1 250 000.00 05-12-2018 REF-96509-12-04-2018
22237 Sherbim projektim ujesjellesi Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 3 638 250.00 15-10-2018 REF-89749-10-12-2018
22880 Blerje materiale për ndriçim qyteti Qeverisja Vendore Mallakastër 9 166 667.00 09-11-2018 REF-93293-11-08-2018
23461 Loti II: Blerje benzine Qeverisja Vendore Tropojë 416 667.00 05-12-2018 REF-96512-12-04-2018
22069 Ndërtim rruga Mustafa Lita Qeverisja Vendore Kamëz 42 094 714.00 09-10-2018 REF-88876-10-08-2018
22380 Rikualifikimi Urban i Fasadave të Qëndrës Belsh Qeverisja Vendore Belsh 17 689 086.00 22-10-2018 REF-90558-10-19-2018
23178 Rikonstruksion rruga Bisht Kamza Qeverisja Vendore Durrës 41 655 000.00 21-11-2018 REF-94976-11-20-2018
24005 Blerje Karburanti Gazoil ( 10 ppm ULSD ) per nevojat e Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lushnje per vitin 2019 Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 15 muaj. Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujësjelles Kanalizime Lushnje 5 938 679.00 27-12-2018 REF-01771-12-26-2018
23136 Blerje Gas i Lëngët për Vitin 2019 Marreveshje Kuadër me afat 12 Mujor. Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 7 820 320.00 20-11-2018 REF-94594-11-19-2018
23128 'Rikonstruksion i shkolles Sabaudin Gabrani 1' Qeverisja Vendore Tiranë 50 619 360.00 20-11-2018 REF-94752-11-19-2018
23972 Rikonstruksioni i rrugës në lagjen "Xhile Liçi" Gramsh. Qeverisja Vendore Gramsh 833 000.00 24-12-2018 REF-01083-12-21-2018
24041 Blerje karburanti 2019, nafte (diesel) Bashkia Bulqize" Qeverisja Vendore Bulqizë 8 000 000.00 31-12-2018 REF-02492-12-28-2018
22732 Blerje makine Zjarrfikëse Qeverisja Vendore Klos 3 208 333.00 01-11-2018 REF-92364-10-31-2018
22800 Loti I - Blerje mish vici, mish pule dhe vezë Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 38 342 424.00 06-11-2018 REF-92732-11-05-2018
22803 Loti III Blerje bukë thekre dhe integrale Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 14 834 173.00 06-11-2018 REF-92736-11-05-2018
22809 Rikonstruksioni i rrugëve Kel Kodheli dhe Skënder Shtylla Qeverisja Vendore Tiranë 41 300 000.00 07-11-2018 REF-92943-11-06-2018
23180 Blerje karburant GAZOIL 10 ppm dhe Benzine (Premium Unl 10 ppm) per vitin 2019 Qeverisja Vendore Kolonjë 10 245 274.00 21-11-2018 REF-95025-11-20-2018
23696 Prodhim soletina Betoni viti 2018 Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 1 816 813.00 14-12-2018 REF-98341-12-13-2018
23699 Blerje Dru Zjarri Qeverisja Vendore Selenicë 1 826 650.00 14-12-2018 REF-98914-12-13-2018
23984 Loti i Gjashtë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim kopsht & Çerdhe e integruar, Kodër Kamëz Qeverisja Vendore Tiranë 440 833.00 24-12-2018 REF-01046-12-21-2018
23985 Loti i Pestë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Sistemimi dhe Rehabilitimi i Qendrës së Njësisë Administrative Zall Bastar Qeverisja Vendore Tiranë 758 311.00 24-12-2018 REF-01044-12-21-2018
23623 Realizim i memorialit per te persekutuarit politik. Qeverisja Vendore Shkodër 2 250 000.00 12-12-2018 REF-97540-12-11-2018
22427 Rruga " Konispol " Rruga " Zef Llesh Doçi" Nd. trotuare Rr." Lura ' Laknas Nd. Rr. Tirana Berati Fusha Sportit Qeverisja Vendore Kamëz 57 233 883.00 23-10-2018 REF-90957-10-22-2018
22738 Ndërtim i puseve dublikantë Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 14 165 000.00 02-11-2018 REF-92427-11-01-2018
23062 Blerje kancelari dhe tonera Qeverisja Vendore Durrës 3 877 000.00 16-11-2018 REF-94335-11-15-2018
23126 Riparim asfaltesh Kamez+Paskuqan Qeverisja Vendore Kamëz 16 666 667.00 20-11-2018 REF-94719-11-19-2018
31382 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë Shkolla Luigj Gurakuqi Tiranë 0.00 26-11-2018 REF-95637-11-23-2018
20210 Rikonstruksion dhe rrethim i stacioneve të pompimit dhe depove të ujit në ujësjellësat rajonal, faza II Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 37 002 844.00 16-08-2018 REF-83042-08-15-2018
23514 Shërbim GPS mjetesh Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 2 944 267.00 06-12-2018 REF-96888-12-05-2018
23440 Rehabilitim i shkolles 9 - vjecare "Sami Zgjani", Gurras Qeverisja Vendore Pogradec 18 230 415.00 04-12-2018 REF-96474-12-03-2018
23464 Hapje aksesh, ndertim bokse urash ne fshatrat e Bashkise Klos Qeverisja Vendore Klos 8 094 629.00 05-12-2018 REF-96712-12-04-2018
23698 Sherbime Projektime te Objekteve Publike Bashkia Fushe Arrez. Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 1 000 787.00 14-12-2018 REF-98106-12-13-2018
23448 Blerje pajisje kompjuterike për One Stop Shop dhe Zyrën e Këshillit Qeverisja Vendore Patos 4 545 000.00 04-12-2018 REF-96486-12-03-2018
23830 Ndertim i terminalit te autobuzave Qeverisja Vendore Cërrik 11 999 903.00 20-12-2018 REF-00398-12-19-2018
22605 Blerje kontenier Qeverisja Vendore Fier Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit Fier 8 838 000.00 30-10-2018 REF-91899-10-29-2018
22886 Materiale te ndryshme hidraulike Qeverisja Vendore Librazhd SHA Ujësjellës Kanalizime Librazhd 2 200 000.00 09-11-2018 REF-93369-11-08-2018
22991 BLERJE ASFALTOBETONI ME RERE E ZALL LAVATRICE Qeverisja Vendore Kavajë 4 916 667.00 14-11-2018 REF-94022-11-13-2018
23021 Rikonstruksion dhe shtese anesore e shkolles, Haxhi QEHAJ, Bashkia Rrogozhine Qeverisja Vendore Rrogozhinë 78 955 194.00 15-11-2018 REF-94215-11-14-2018
22916 Rikualifikim urban i lagjes 1 Maj Qeverisja Vendore Kuçovë 90 747 672.00 12-11-2018 REF-93533-11-09-2018
23624 Riparim lere betoni dhe plasmasi Qeverisja Vendore Librazhd 2 026 902.00 12-12-2018 REF-97536-12-11-2018
23665 Pastrim dhe sitemim te knalait kullues lagja Bardhas -rruga interurbane kryesore Peqin Qeverisja Vendore Peqin 4 498 333.00 13-12-2018 REF-97845-12-12-2018
23355 Blerje karburanti për Bashkinë Patos, Ndërmarrjet vartëse, MNZ, Ujitje Kullim dhe ngrohje shkolla Zhani Ciko Qeverisja Vendore Patos 18 373 529.00 27-11-2018 REF-96005-11-26-2018
23314 Ndertimi i monumenteve ne pedonale ( Sami Frasheri, Vajzave e Liqeneve ) Qeverisja Vendore Belsh 2 080 907.00 26-11-2018 REF-95608-11-23-2018
23444 BLERJE TE 3 AUTOVETURAVE 6+1 PER POLICINE BASHKIAKE, DREJTORINE E TE ARDHURAVE , IVMT E BASHKISE LEZHE DHE BLERJEN E NJE FUORISTRADE PER NEVOJA TE ADMINISTRATES SE BASHKISE LEZHE Qeverisja Vendore Lezhë 6 250 000.00 04-12-2018 REF-96394-12-03-2018
20195 Ndërtim rrjet furnizimi me ujë i zonës së "Bab Rexhës", Fusha e Aviacionit Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 38 513 055.00 15-08-2018 REF-82943-08-14-2018
22149 Blerje bazë materiale (asfalt) për shtrimin e shesheve dhe riparimin e rrugëve në Bashkinë Patos Qeverisja Vendore Patos 8 295 081.00 11-10-2018 REF-89231-10-10-2018
23353 LOTI 2 BLERJE AUTOFUNEBER Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Shërbimeve Funerale Tiranë 2 500 000.00 27-11-2018 REF-95914-11-26-2018
19667 Rikonstruksion & shtese anesore ne shkollen 9 -vjeçare fshati Shenepremte Qeverisja Vendore Divjakë 35 466 336.00 19-07-2018 REF-79658-07-18-2018
31391 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme 0.00 24-10-2018 REF-91129-10-23-2018
22737 Sistemim asfaltim rruga Lagja Gjeologu, Bashkia Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 13 333 333.00 02-11-2018 REF-92423-11-01-2018
22473 Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme 3 485 708.00 24-10-2018 REF-91129-10-23-2018
22944 Loti I. Blerje Buke per nevojat e kopesht, çerdhes dhe konviktit. Qeverisja Vendore Lushnje Qendra e Arsimit Lushnje 693 548.00 13-11-2018 REF-93706-11-12-2018
22946 Loti IV. Blerje mishi dhe nenprodukte te tij per nevojat e kopesht, çerdhes dhe konviktit. Qeverisja Vendore Lushnje Qendra e Arsimit Lushnje 1 775 248.00 13-11-2018 REF-93712-11-12-2018
22947 Loti III. Blerje artikuj ushqimore dhe fruta perime per nevojat e kopesht, çerdhes dhe konviktit. Qeverisja Vendore Lushnje Qendra e Arsimit Lushnje 4 643 800.00 13-11-2018 REF-93710-11-12-2018
22948 Loti II. Blerje artikuj bulmetore per nevojat e kopesht, çerdhes dhe konviktit . Qeverisja Vendore Lushnje Qendra e Arsimit Lushnje 2 958 276.00 13-11-2018 REF-93708-11-12-2018
22739 Blerje Sistem Biletarie Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 11 890 000.00 02-11-2018 REF-92505-11-01-2018
22883 Rehabilitimi dhe ndertimi i kendeve te lojrave ne parqet dhe lulishtet e qytetit te Shkodres Qeverisja Vendore Shkodër 1 390 000.00 09-11-2018 REF-93297-11-08-2018
23281 Mirembajtje rezervuari fshati Galigat Njesia administrative Pishaj. Qeverisja Vendore Gramsh 833 000.00 23-11-2018 REF-95425-11-22-2018
23468 Blerje fidane, peme, faralulesh dhe plehra kikim dhe organik Qeverisja Vendore Berat Ndërmarrja e Gjelbërimit Berat 1 659 000.00 05-12-2018 REF-96570-12-04-2018
23551 Blerje mjete pastrimi Qeverisja Vendore Kamëz Qeverisja Vendore Kamëz 3 566 667.00 07-12-2018 REF-97157-12-06-2018
20736 Permiresim i furnizimit me uje Lagja Baromet Nj. Adm Sukth, Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 9 066 748.00 07-09-2018 REF-84871-09-06-2018
22812 Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare Konferenca e Pezës Qeverisja Vendore Tiranë 57 451 227.00 07-11-2018 REF-93072-11-06-2018
23023 Blerje gazoili per Ndermarjen e Pasurise Publike dhe pastrimin e kanaleve kullues Qeverisja Vendore Lushnje Ndërmarrja e Pasurive Publike Lushnje 27 956 438.00 15-11-2018 REF-94127-11-14-2018
23587 Blerje automjet zjarrefikes Qeverisja Vendore Cërrik 3 208 333.00 11-12-2018 REF-97438-12-07-2018
15024 Shërbimi i sigurimit dhe i ruajtjes fizike të objekteve të shoqerisë UK Elbasan sha Qeverisja Vendore Elbasan SHA Ujësjellës Kanalizime Elbasan 26 638 741.00 05-02-2018 REF-43601-02-02-2018
20519 Rikonstruksion i Shkolles 9 Vjecare Mucaj Qeverisja Vendore Vorë 2 196 000.00 29-08-2018 REF-84032-08-28-2018
23356 Sistemim -Asfaltim i rruges se "Rrahit", prane objektit te kultit Arrameras Fushë Krujë ". Qeverisja Vendore Krujë 1 724 263.00 27-11-2018 REF-95993-11-26-2018
23431 Stacione autobusi dhe sinjalistikë Qeverisja Vendore Cërrik 8 199 986.00 03-12-2018 REF-96246-11-28-2018
23435 Blerje pjesë këmbimi goma Qeverisja Vendore Vau i Dejës 4 166 667.00 03-12-2018 REF-96231-11-27-2018
23445 Ndërtim K.U.Z Kameras e Fshat Fushë-Krujë, Fushë-Krujë Qeverisja Vendore Krujë 1 577 349.00 04-12-2018 REF-96487-12-03-2018
23447 Sistemim Asfaltim i Rruges nga Rruga e Tregut Pallati i Kultures Kruje Qeverisja Vendore Krujë 4 823 939.00 04-12-2018 REF-96457-12-03-2018
31485 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje Mish për Kafshët e Parkut Zoologjik Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 0.00 23-01-2018 REF-41295-01-22-2018
31487 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shpenzime për qeramarrje (për grumbullimin e lëndës drusore) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 0.00 14-02-2018 REF-47429-02-13-2018
31488 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me Roje Private Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 0.00 19-01-2018 REF-40922-01-18-2018
31603 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane Qeverisja Vendore Lushnje 0.00 23-02-2018 REF-50146-02-22-2018
20790 Rikualifikim i terreneve sportive ne shkollat Oso Kuka, Bashkia Shkoder, Ana e Malit, Oblike, At Gjon Karma, Gur i Zi. Qeverisja Vendore Shkodër 37 585 085.00 13-09-2018 REF-85602-09-12-2018
23219 Programe të Liçensuara në ndihmë të Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 4 991 933.00 22-11-2018 REF-95266-11-21-2018
23221 Sherbim vjetor i konsulences administrative dhe fiskale Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 571 075.00 22-11-2018 REF-95265-11-21-2018
23263 Riparim sistem vaditje ne forme shiu njesia administrative Voskop Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë 3 671 931.00 23-11-2018 REF-95406-11-22-2018
23466 Hidrant vadites Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë 499 948.00 05-12-2018 REF-96689-12-04-2018
22855 Fishekzjarre për festat e fundvitit Qeverisja Vendore Tiranë 2 082 500.00 08-11-2018 REF-93233-11-07-2018
22921 RIKONSTRUKSION I RRUGES UNAZA E VOGEL-KOLSH, QYTETI RRESHEN Qeverisja Vendore Mirditë 2 494 767.00 12-11-2018 REF-93601-11-10-2018
23438 Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e sobave profesionale me gaz në objektet parashkollore të Bashkisë së Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 2 249 986.00 03-12-2018 REF-96259-11-30-2018
24006 Blerje bazë materiale për linjën e ujit te pijshem rruga Unaza,Reh,Qendres,rruga Kinemase ish NFP etj. Qeverisja Vendore Patos 2 360 387.00 27-12-2018 REF-01693-12-26-2018
22604 Vazhdim punimesh Rikualifikimi i bllokut te banesave kufizuar nga rruget "Bulevardi Ismail Qemali" "Rruga Kosova", "Rruga Gjergj Araniti" dhe "Bulevardi Gjergj Kastrioti" Qeverisja Vendore Vlorë 16 870 787.00 30-10-2018 REF-91808-10-29-2018
22749 Rikonstruksioni i shkollës Gustav Majer Qeverisja Vendore Tiranë 8 331 432.00 05-11-2018 REF-92590-11-02-2018
23061 Ndricim i rrugeve te brendshme Qeverisja Vendore Cërrik 7 999 806.00 16-11-2018 REF-94430-11-15-2018
23141 Realizimi i dekorit në Bashkinë Vlorë me rastin e festave të fundvitit 2018 Qeverisja Vendore Vlorë 4 786 450.00 20-11-2018 REF-94786-11-19-2018
23272 Blerje matesa uji 1/2 dhe materiale hidraulike Qeverisja Vendore Përmet SHA Ujësjellës Kanalizime Përmet 2 500 000.00 23-11-2018 REF-95392-11-22-2018
23275 Dekori i festave te fundvitit Qeverisja Vendore Cërrik 2 499 200.00 23-11-2018 REF-95480-11-22-2018
23280 Mirembajtje kanali kullues Kodovjat , Njesia administrative Kodovjat. Qeverisja Vendore Gramsh 833 000.00 23-11-2018 REF-95432-11-22-2018
21203 Rindërtimi pjesor i murit mbajtës (pas shkarjes) Varrezat e dëshmorëve Qeverisja Vendore Tiranë 4 289 462.00 27-09-2018 REF-87453-09-26-2018
22182 Blerje mjet zjarrfikës Qeverisja Vendore Maliq 3 200 000.00 12-10-2018 REF-89591-10-11-2018
22289 RIKONSTRUKSION I RRUGE MYLTE NJESIA ADMINISTRATIVE SHENKOLL Qeverisja Vendore Lezhë 33 641 951.00 17-10-2018 REF-90090-10-16-2018
22924 Blerje materiale pastrimi dhe detergjente per shkollat dhe administraten Qeverisja Vendore Vorë 1 666 450.00 12-11-2018 REF-93604-11-11-2018
23283 Shtesë e Linjës së Ujësjellësit të fshatit Rranxa. Qeverisja Vendore Vau i Dejës 11 500 000.00 20-11-2018 REF-94730-11-19-2018
23437 Transporti i nxënësve të shkollës Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë Shkolla Luigj Gurakuqi Tiranë 1 833 333.00 03-12-2018 REF-96239-11-27-2018
22242 Sistemim asfaltim i rrugeve te Bashkise Permet dhe te Njesive Administrative Qeverisja Vendore Përmet 79 450 853.00 16-10-2018 REF-89909-10-15-2018
20927 Loti i II-të: Studim projektim, për objektin: Ndërhyrje rehabilituese në rrugët e Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 2 914 500.00 18-09-2018 REF-86059-09-17-2018
23063 Qendër kontrolli Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 2 569 910.00 16-11-2018 REF-94423-11-15-2018
23273 Blerje telefona/Tablete Smart per SMS Payment Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 646 667.00 23-11-2018 REF-95386-11-22-2018
24582 Blerje materiale elektrike per nevojat e shoqerise(Marrëveshje Kuadër). Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 0.00 16-08-2018 REF-83046-08-15-2018
23316 Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë Shkolla Luigj Gurakuqi Tiranë 3 237 500.00 26-11-2018 REF-95637-11-23-2018
22957 Loti i Dytë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rruga për në fshatin Kasallë (degëzim nga Cerkezi në Cinam) Loti II Qeverisja Vendore Tiranë 469 537.00 13-11-2018 REF-93818-11-12-2018
23183 Ndertim i bazamenteve per vendosjen e kazanëve të mbetjeve urbane Qeverisja Vendore Vau i Dejës 2 083 333.00 21-11-2018 REF-94910-11-20-2018
21283 Mirembajtje dimerore e rrugeve rurale, Bashkia Diber, 2018-2019 Qeverisja Vendore Dibër 5 833 333.00 01-10-2018 REF-87856-09-30-2018
22497 Rikonstruksion i shkollës 9 vjecare Tregtan, Has Qeverisja Vendore Has 20 460 110.00 25-10-2018 REF-91382-10-24-2018
22813 Rikonstruksione te ndryshme ne ujesjelles, kanale, rruge, Xhami dhe qytet Qeverisja Vendore Klos 1 943 333.00 07-11-2018 REF-92962-11-06-2018
22992 Blerje nafte per sherbimin e pastrimit Qeverisja Vendore Pogradec 1 666 666.00 14-11-2018 REF-93938-11-13-2018
21189 Ndertim rruga(Berzhite+Asdreni+Zadrima) Qeverisja Vendore Kamëz 42 114 130.00 26-09-2018 REF-87263-09-25-2018
22107 Rehabilitim i kanalit ujites Koziak Valikardhe Qeverisja Vendore Bulqizë 23 333 333.00 10-10-2018 REF-89182-10-09-2018
22541 Transport dhe ngarkim zhavorr mali pëe shtrimin e rrugëve në parcelat bujqësore (Njësia Administrative Zharrëz dhe Ruzhdie). Qeverisja Vendore Patos 1 249 345.00 26-10-2018 REF-91440-10-25-2018
22881 Krijim i hapësirave rekreative për fëmijë. Qeverisja Vendore Patos 7 931 416.00 09-11-2018 REF-93289-11-08-2018
21124 Ndertimi i stacionit te autobuzave Vore, Rikonstruksion i rrjetit K.U.Z Rruga Bashkia, Riparimi i Barrierave suonore Vore, Bashkia Vore Qeverisja Vendore Vorë 20 366 790.00 25-09-2018 REF-87032-09-24-2018
22007 Rikonstruksion Rruga "Rozar Dodmasej" Qeverisja Vendore Shkodër 4 003 063.00 05-10-2018 REF-88529-10-04-2018
22433 Blerje zjarrefikese per sherbimin e MZSH-se Qeverisja Vendore Belsh 3 208 000.00 23-10-2018 REF-90936-10-22-2018
23271 Blerje skorje Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 900 000.00 23-11-2018 REF-95415-11-22-2018
21370 Dhenie me qera te siperfaqes shteterore fshati Pandalejmon Njesia Administrative Livadhja Bashkia Finiq siperfaqe 3 ,1015 ha. Qeverisja Vendore Finiq 0.00 01-10-2018 1
22742 Blerje Materiale Hidraulike Qeverisja Vendore Kavajë 1 666 667.00 02-11-2018 REF-92448-11-01-2018
22950 Blerje dhe furnzim drru zjarri per objektet arsimore te Bashkise Peqin. Qeverisja Vendore Peqin 3 333 333.00 13-11-2018 REF-93735-11-12-2018
23065 Dekorimi i Qytetit te Himares per festat e fundvitit Qeverisja Vendore Himarë 3 333 300.00 16-11-2018 REF-94342-11-15-2018
20472 Rikonstruksion i katër linjave të transmetimit Dj 426mm celik nga Hec Lanabregas - takimin me Tub. Dn 700 mm celik Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 49 106 150.00 20-08-2018 REF-83292-08-17-2018
21123 Rikonstruksion Rruga "Lugoçesme Qeverisja Vendore Shkodër 42 076 966.00 25-09-2018 REF-86968-09-24-2018
22805 Rivlersim aktivesh Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 3 025 750.00 06-11-2018 REF-92870-11-05-2018
22181 Blerje tuba të brinjëzuar Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 3 740 500.00 12-10-2018 REF-89573-10-11-2018
22884 Blerje mjete pune per PMNZSH Qeverisja Vendore Klos 1 260 000.00 09-11-2018 REF-93389-11-08-2018
21033 Rikonstruksion i ngrohjes së Pallatit të kulturës A.Moisiu Qeverisja Vendore Durrës 23 333 000.00 20-09-2018 REF-86159-09-18-2018
22112 Blerje Kamioncinë për nevoja të Bashkisë Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë 1 778 200.00 10-10-2018 REF-89133-10-09-2018
22350 Rikonstruksion dhomave te zhveshjes dhe punime plotesuese ne stadiumin e futbollit Qeverisja Vendore Tropojë 2 666 674.00 19-10-2018 REF-90536-10-18-2018
22607 Prishje objektesh ndertimore Transport dhe pastrim i inerteve nga prishjet, lirimi i sheshit Blloku urban nr.2 Roskovec. Qeverisja Vendore Roskovec 2 916 680.00 30-10-2018 REF-91894-10-29-2018
22640 Ndertim Ura Automobilistike,fshati Mabe Hd=16.2m , Hk=4m, G=5m Qeverisja Vendore Lezhë 6 666 667.00 31-10-2018 REF-92047-10-30-2018
24307 Loti 1: “Shërbim mirëmbajtje mjetet e tjera” Qeverisja Vendore Maliq 0.00 28-06-2018 REF-76735-06-27-2018
21363 Ndërtim rruga (Abaz Ermenji Asim Zeneli Dede Gjon Luli Degezimi rr.Arben Broci mbi kanal Ajet Gjindoli deri tek Abdyl Elmazi). Qeverisja Vendore Kamëz 51 855 538.00 04-10-2018 REF-88425-10-03-2018
19274 Rikonstruksion Shkolla e Mesme e Bashkuar "JANI VRETO" Leskovik ,Bashkia Kolonje Qeverisja Vendore Kolonjë 62 756 087.00 03-07-2018 REF-77391-07-02-2018
19672 Ndertim i rrjetit te ri shperndares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen Qeverisja Vendore Mirditë 83 164 282.00 19-07-2018 REF-79820-07-18-2018
19974 Sistemim Asfaltim Rruga Fshati Dolna Gorica (Faza I) Qeverisja Vendore Pustec 5 916 568.00 01-08-2018 REF-81484-07-31-2018
22501 Blerje paisje per Fonine e Teatrit "Migjeni" Qeverisja Vendore Shkodër 1 246 500.00 25-10-2018 REF-91234-10-24-2018
22611 Blerje e 7 shtyllave inoksi Qeverisja Vendore Pogradec 4 166 667.00 30-10-2018 REF-91730-10-29-2018
22751 Blerje pompe uji per fshatin Nivice Qeverisja Vendore Himarë 1 500 000.00 05-11-2018 REF-92626-11-02-2018
22724 Blerje Materiale te Ndryshme, Hidraulike Qeverisja Vendore Vorë 2 800 000.00 01-11-2018 REF-92261-10-31-2018
21243 Studim projektim per dy objekte Hamallaj dhe Lagja nr 1 Sukth Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 6 332 000.00 28-09-2018 REF-87607-09-27-2018
21054 Loti 1 Punime pusi Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë 2 094 873.00 21-09-2018 REF-86610-09-20-2018
22147 Rikonstruksioni i shkollës së mesme të bashkuar Ymer Lala, Surrel Qeverisja Vendore Tiranë 45 832 598.00 11-10-2018 REF-89323-10-10-2018
22383 Riveshje e riparime me asfalt rrugë kryesore dhe dytësore në qytet Qeverisja Vendore Shkodër 9 999 927.00 22-10-2018 REF-90698-10-19-2018
22923 Furnizim Vendosje Zbukurime Dekori ne bashkine Vore per festen e vitit te Ri dhe Design dhe Printim Kalendare dhe kartolina Qeverisja Vendore Vorë 2 496 000.00 12-11-2018 REF-93603-11-11-2018
19273 Nderhyrje ne Infrastrukturen e Rruges Andrea Papaj,Degezimi 1,Degezimi 2 Qeverisja Vendore Lushnje 22 083 346.00 03-07-2018 REF-77354-07-02-2018
19875 Mobilim i salles se Teatrit Bylis, Fier Qeverisja Vendore Fier 7 499 600.00 30-07-2018 REF-80916-07-27-2018
21234 MIREMBAJTJE DHE PASTRIM I RRUGEVE NGA DEBORA Qeverisja Vendore Kukës 10 000 000.00 28-09-2018 REF-87502-09-27-2018
22174 Shërbimi i pastrimit në Njësinë Administrative Orikum Qeverisja Vendore Vlorë 18 761 848.00 12-10-2018 REF-89481-10-11-2018
22292 Blerje dhe instalim soba me dru zjarri Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 8 332 000.00 17-10-2018 REF-90185-10-16-2018
22324 Ujesjelles fshati German ( rrjeti i shperndarjes i fshatit muzhake)" Qeverisja Vendore Mat 8 956 950.00 18-10-2018 REF-90307-10-17-2018
22609 Blerje Materiale Ndertimi Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës 2 299 499.00 30-10-2018 REF-91714-10-29-2018
19929 Rikonstruksion & shtese anesore ne shkollen 9 - vjeçare "Hysi Malko", fshati Kryekuq Qeverisja Vendore Divjakë 34 711 140.00 26-07-2018 REF-80581-07-25-2018
22740 Gjelbërim në Bashkinë Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë 4 020 480.00 02-11-2018 REF-92155-10-31-2018
21188 Rruga Jubica e Vogel dhe Jubica e Madhe Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 13 333 333.00 26-09-2018 REF-87221-09-25-2018
22804 Blerje Hipoklorit Kalciumi Qeverisja Vendore Peqin SHA Ujësjellës Kanalizime Peqin 1 650 000.00 06-11-2018 REF-92813-11-05-2018
21299 Materiale ndertimi Qeverisja Vendore Selenicë 5 188 500.00 02-10-2018 REF-87855-09-30-2018
22070 Sistemim -Asfaltim i rruges "Kallareve", Qereke, Nj.A. Nikel, Kruje" . Qeverisja Vendore Krujë 3 919 644.00 09-10-2018 REF-88969-10-08-2018
22071 "Sistemim -Asfaltim i rruges se "Zeneleve", Arrameras , Fushe Kruje" Qeverisja Vendore Krujë 3 194 458.00 09-10-2018 REF-88973-10-08-2018
22719 Ndertim kopeshti, fshati Semes, Njesia Administrative Qender, Bashkia Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 1 189 532.00 01-11-2018 REF-92201-10-31-2018
22750 "Blerje mjetesh per Bashkine Divjake" Qeverisja Vendore Divjakë 4 166 667.00 05-11-2018 REF-92535-11-02-2018
22006 Rikonstruksion Rruga "Lodërtune Qeverisja Vendore Shkodër 10 475 890.00 05-10-2018 REF-88555-10-04-2018
22175 Rehabilitim i sinjalistikes horizontale dhe vertikale Qeverisja Vendore Mat 2 437 970.00 12-10-2018 REF-89485-10-11-2018
22211 Rikonstruksioni i ures se varur fshati Kallarat Qeverisja Vendore Himarë 2 145 582.00 15-10-2018 REF-89722-10-12-2018
22212 Rikonstruksioni i KUZ fshati Vranisht Qeverisja Vendore Himarë 1 666 468.00 15-10-2018 REF-89730-10-12-2018
22288 "Inspektim,pastrim dhe zhbllokim kolektori me dimensione 500Ø÷Ø2200 mm" Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 7 800 000.00 16-10-2018 REF-89941-10-15-2018
20497 Rikualifikim Urban Blloqe Banimi “Qemal Draçini", (tek Sahati) Qeverisja Vendore Shkodër 23 800 080.00 24-08-2018 REF-83696-08-23-2018
24585 Punime për mirëmbajtjen e rrugëve (Marrëveshje Kuadër). Qeverisja Vendore Tropojë 0.00 19-01-2018 REF-41011-01-18-2018
22184 Mirëmbajtja e banesave sociale Qeverisja Vendore Durrës 2 472 000.00 12-10-2018 REF-89628-10-11-2018
22477 Blerje e dy autoveturave per Administraten e Bashkise Fushe-Arrez Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 2 916 666.00 24-10-2018 REF-91120-10-23-2018
22479 Mirembajtje mjetesh transporti ne Bashkine Fushe-Arrez per vitin 2018 Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 1 814 166.00 24-10-2018 REF-91136-10-23-2018
22744 Rikualifikim i Lulishteve Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 7 900 000.00 02-11-2018 REF-92499-11-01-2018
22500 Rikonstruksion godina e MNZ Qeverisja Vendore Mallakastër 4 166 667.00 25-10-2018 REF-91317-10-24-2018
31441 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 2: Shërbim mirëmbajtje eskavatorë Qeverisja Vendore Maliq 0.00 17-10-2018 REF-90149-10-16-2018
22013 Blerje Lëndë Djegëse Pellet Për Ngrohje Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 6 150 964.00 05-10-2018 REF-88605-10-04-2018
20763 Furnizim vendosje dritare dhe dyer duralumini Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 34 383 238.00 12-09-2018 REF-85406-09-11-2018
22476 Blerje kamionçin vetshkarkues Qeverisja Vendore Vau i Dejës 1 666 667.00 24-10-2018 REF-91106-10-23-2018
22599 Konstruksion i hapesires multifunksionale Sportive, Qyteti Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 6 009 149.00 29-10-2018 REF-91616-10-26-2018
18893 Sherbim i Ruajtjes se Sigurise Fizike per Ambjentet nen administrimin e Ujesjelles Kanalizimeve Mat Qeverisja Vendore Mat SHA Ujësjellës Kanalizime Mat 18 374 295.00 18-06-2018 REF-74945-06-14-2018
21239 Sherbimi i Ruajtjes Fizike te Objekteve te Ujesjelles Kanalizime sha Pogradec Qeverisja Vendore Pogradec SHA Ujësjellës Kanalizime Pogradec 8 749 662.00 28-09-2018 REF-87656-09-27-2018
22287 Mirembajtje, riparim automjetesh Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 2 529 792.00 16-10-2018 REF-89920-10-15-2018
22725 Blerje prajmer Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 1 016 800.00 01-11-2018 REF-92238-10-31-2018
20885 Rikonstruksion rruga E ardhmja e Kombit Qeverisja Vendore Durrës 14 998 866.00 17-09-2018 REF-85830-09-14-2018
21330 Rikonstruksioni i segmenteve rrugore ne fshatrat Shelcan dhe Bratilë Gramsh. Qeverisja Vendore Gramsh 1 667 000.00 03-10-2018 REF-88221-10-02-2018
22177 Rikonstruksion i godinave ne pronesi te Njesive te Qeverisjes Vendore per Strehim Social, Bashkia Diber. Qeverisja Vendore Dibër 5 683 540.00 12-10-2018 REF-89650-10-11-2018
22108 Rikonstruksion i godines se kopshtit nr.2 dhe sistemimi i ambienteve te jashtme Qeverisja Vendore Tropojë 4 518 380.00 10-10-2018 REF-89205-10-09-2018
19181 Rikualifikim Urban- Kendi i lojrave Qeverisja Vendore Cërrik 3 000 000.00 29-06-2018 REF-77036-06-28-2018
19971 Blerje e dy makinerive minieskavator Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 13 977 690.00 01-08-2018 REF-81432-07-31-2018
20640 Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në zona në Lagjeve Nr.1, Nr.4, Nr.5, Nr.8, Nr.18, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 18 180 775.00 06-09-2018 REF-84669-09-04-2018
21367 Blerje telajo metalike per kazanet Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 410 500.00 04-10-2018 REF-88461-10-03-2018
22244 Rikonstruksion i Ujesjellesit lagjia Gere fshati Iballe (Kaptazhi+linja kryesore) Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 4 001 617.00 16-10-2018 REF-89917-10-15-2018
19750 Blerje materiale kancelarike Qeverisja Vendore Peqin 1 100 000.00 23-07-2018 REF-80170-07-21-2018
20921 Rruga Montekarlo + Rruga Kosova + Zgjatimi i rruges Monarkia Shqiptare. Qeverisja Vendore Kamëz 74 427 800.00 18-09-2018 REF-85938-09-17-2018
21200 Mirmbajtje e rrugeve rurale gjate periudhes se dimrit Qeverisja Vendore Devoll 10 170 978.00 27-09-2018 REF-87434-09-26-2018
22176 Rikualifikimi urban dhe krijimi i ambjenteve te rekreacionit ne fshatin Samatice Qeverisja Vendore Dimal 6 739 990.00 12-10-2018 REF-89522-10-11-2018
22388 Ndertim K.U.Z Fshati Trestenik Qeverisja Vendore Devoll 7 967 999.00 22-10-2018 REF-90677-10-19-2018
20642 Mirëmbatje e thellë në banesat sociale Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 20 068 027.00 06-09-2018 REF-84728-09-05-2018
21275 Blerje uniforma dhe veshje të tjera speciale Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 1 246 300.00 01-10-2018 REF-87799-09-28-2018
21276 Blerje tuba çeliku, saraçineska, rakorderi etj Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 7 909 200.00 01-10-2018 REF-87822-09-28-2018
22213 Blerje kamioncine Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 1 230 667.00 15-10-2018 REF-89757-10-12-2018
22246 Ndërtim Shtesë Kati Biblioteka Kuçovë " Qeverisja Vendore Kuçovë 6 053 502.00 16-10-2018 REF-89944-10-15-2018
20209 Ruajtja e objekteve te Sh.A UK Vlore me roje private te sigurise fizike Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 32 947 278.00 16-08-2018 REF-83059-08-15-2018
18432 Blerje pajisje për kopshte dhe çerdhet Qeverisja Vendore Durrës 9 506 000.00 06-06-2018 REF-73534-06-05-2018
20489 "Ndërtimi i linjës së transmetimit dhe depos së ujit në fshatin Drenovë " Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçë 24 000 000.00 23-08-2018 REF-83506-08-22-2018
21040 Blerje Asfaltobeton dhe bitum Qeverisja Vendore Elbasan 2 175 000.00 20-09-2018 REF-86379-09-19-2018
21245 Blerje dru zjarri, per nevojat e Bashkise Rrogozhine Qeverisja Vendore Rrogozhinë 2 797 000.00 28-09-2018 REF-87649-09-27-2018
22015 Platforma multifunksionale e informacionit për turistët dhe qytetarët përmes Web, Infokiosk Qeverisja Vendore Durrës 4 961 200.00 05-10-2018 REF-88623-10-04-2018
21306 Grumbullimi i vendburimeve ujore per furnizimin me uje te fshatit Berzeshte, Bashkia Prrenjas. Qeverisja Vendore Prrenjas 10 134 523.00 28-09-2018 REF-87526-09-27-2018
20058 Ndërtimi i rrugëve "Migjeni' dhe "Kadri Roshi" në Njësinë Administrative Kashar, Faza II. Qeverisja Vendore Tiranë 39 839 629.00 06-08-2018 REF-81993-08-03-2018
21125 Loti 1: Blerje automjete dhe motorra Qeverisja Vendore Fier 8 800 000.00 25-09-2018 REF-87001-09-24-2018
20638 Sistemim Asfaltim i rruges se fshatit Jagodine (vazhdim) Qeverisja Vendore Roskovec 15 401 636.00 04-09-2018 REF-84514-09-03-2018
22153 Blerje Dru Zjarri per Ngrohje Qeverisja Vendore Devoll 7 359 000.00 11-10-2018 REF-89347-10-10-2018
21244 Rikonstruksion i lulishtes "Vaso Kadia Qeverisja Vendore Shkodër 5 804 029.00 28-09-2018 REF-87686-09-27-2018
24308 Loti 2: Shërbim mirëmbajtje eskavatorë Qeverisja Vendore Maliq 1 762 157.00 17-10-2018 REF-90149-10-16-2018
20229 Përmirësim furnizimi me ujë në rrugën ”Thoma Koxhaj” Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 37 919 546.00 17-08-2018 REF-83189-08-16-2018
21304 Ndertim i ujesjellesit fshati Goricaj, Lagja Senëz, Njesia Administrative Gradishtë, Bashkia Divjake Qeverisja Vendore Divjakë 1 686 308.00 02-10-2018 REF-87939-10-01-2018
22155 Blerje pjesë këmbimi Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 4 960 700.00 11-10-2018 REF-89349-10-10-2018
22016 Ndertim prite gjatesore me gabiona per rehabilitim rruga e Shese, Lagja Poda, Bashkia Librazhd . Qeverisja Vendore Librazhd 2 592 590.00 03-10-2018 REF-88220-10-02-2018
21237 REABILITIM I KANALIT UJITËS KODËR - LUME NJA SHTIQËN Qeverisja Vendore Kukës 1 839 300.00 28-09-2018 REF-87632-09-27-2018
20190 Mbikqyrje objekti: Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Besëlidhja", qyteti Ballsh Qeverisja Vendore Mallakastër 1 217 265.00 15-08-2018 REF-82816-08-14-2018
20967 Blerje mjete dy rrotak elektrikë të balancuar për Policinë Bashkiake për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 3 317 770.00 19-09-2018 REF-86258-09-18-2018
21039 Materiale ndertimi per ripaimin e objekteve per sherbimin e MNZ Belsh Qeverisja Vendore Belsh 940 651.00 20-09-2018 REF-86432-09-19-2018
21365 Blerje dru zjarri per vitin 2018. Qeverisja Vendore Gramsh 5 502 400.00 04-10-2018 REF-88326-10-03-2018
21057 Blerje ushqimesh per Kopshte dhe Çerdhe Qeverisja Vendore Kukës 5 833 300.00 21-09-2018 REF-86722-09-20-2018
21301 Rikonstruksion i kanalit vadites fshati Snosem Njesia administrative Kukur. Qeverisja Vendore Gramsh 833 000.00 02-10-2018 REF-87960-10-01-2018
20230 Rikonstruksion i rruges Rrethrrotullimi "Vajza Myzeqare"- Marine, Faza I Qeverisja Vendore Roskovec 20 398 072.00 17-08-2018 REF-83215-08-16-2018
21205 Supervizim i objektit Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Meleq Gostinishti. Qeverisja Vendore Patos 961 128.00 27-09-2018 REF-87397-09-26-2018
20639 Rikonstruksion kati perdhe, ish Hotel Sporti Shkoder Qeverisja Vendore Shkodër 4 697 468.00 04-09-2018 REF-84509-09-03-2018
21202 Rikonstruksion rruga Dars Qeverisja Vendore Klos 3 333 333.00 27-09-2018 REF-87420-09-26-2018
21335 Servis dhe Pjese Kembimi Qeverisja Vendore Devoll 2 155 750.00 03-10-2018 REF-88103-10-02-2018
20741 Blerje pajisje orendi zyre Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 2 377 000.00 07-09-2018 REF-84888-09-06-2018
21273 Ndertim kanalesh te ujrave te zeza Bejne Qeverisja Vendore Klos 2 083 333.00 01-10-2018 REF-87794-09-28-2018
19610 Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh në Qytetin e Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 30 113 596.00 17-07-2018 REF-79427-07-16-2018
20543 Loti i tretë: Blerje Radio komunikimi deri në 5 km, 3 copë për Bashkinë Tiranë për vitin 2018” Qeverisja Vendore Tiranë 35 500.00 31-08-2018 REF-84282-08-30-2018
20544 Loti i dyte: Blerje Stacion Total – Instrumenti matës me rreze lazër mbi 1000 m, 2 copë për Bashkinë Tiranë për vitin 2018” Qeverisja Vendore Tiranë 3 240 000.00 31-08-2018 REF-84280-08-30-2018
20546 Loti i pare: ”Blerje GPS – Instrumenti për rrjetet kordinative, 2 copë për Bashkinë Tiranë për vitin 2018” Qeverisja Vendore Tiranë 8 732 667.00 31-08-2018 REF-84278-08-30-2018
20508 Blerje dru zjarri dhe pelet Qeverisja Vendore Durrës 9 439 000.00 28-08-2018 REF-83894-08-27-2018
20787 Rikonstruksion rruga "Kacelej”. Qeverisja Vendore Shkodër 5 895 474.00 13-09-2018 REF-85574-09-12-2018
20788 Rikonstruksion Rruga "Bashej". Qeverisja Vendore Shkodër 6 878 484.00 13-09-2018 REF-85558-09-12-2018
16078 Shërbime të pastrimit dhe gjelbërimit Qeverisja Vendore Maliq 139 642 150.00 12-03-2018 REF-55053-03-09-2018
18069 Blerje matësa uji Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 16 910 000.00 23-05-2018 REF-70464-05-22-2018
21201 Rikonstruksion i ujesjellesit te Fshatit Prevalle, Njesia Administrative Lunik Qeverisja Vendore Librazhd 1 326 797.00 27-09-2018 REF-87431-09-26-2018
22502 Rikon.i rruges kalaja Petralb, Rikon. rruga Gurre e vogel dhe ndertim ure Lela-Arriku Qeverisja Vendore Klos 6 500 000.00 25-10-2018 REF-91387-10-24-2018
17434 Rehabilitimi i Kanalit Ujitës Dobrove, Peshkopi Qeverisja Vendore Dibër 2 500 000.00 30-04-2018 REF-65953-04-29-2018
19934 Rikonstruksion i plote i pallatit te sportit "Arjana Arapi" Rreshen Qeverisja Vendore Mirditë 58 831 909.00 26-07-2018 REF-80019-07-20-2018
20505 "Rikonstruksion i rrugeve rurale ne Bashkine Librazhd per vitin 2018" Qeverisja Vendore Librazhd 13 165 266.00 27-08-2018 REF-83725-08-24-2018
20740 Blerje pllaka betoni dhe materiale te tjera per shtrim rrugesh dhe trotuaresh Qeverisja Vendore Kukës 2 000 000.00 07-09-2018 REF-84847-09-06-2018
21042 Loti i VI : Mbikqyrja e punimeve për objektin: Sistemim-asfaltim i rrugës Mallkuç Fushë-Mallkuç Kodër, Nj.A. Bubq Qeverisja Vendore Krujë 224 717.00 20-09-2018 REF-86363-09-19-2018
21195 Shpenzime për siguracionin e mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 1 526 816.00 26-09-2018 REF-87210-09-25-2018
20926 Loti I: Mbikqyrje e objektit "Rehabilitimi i shkolles se mesme Muharrem Çollaku Pogradec" Qeverisja Vendore Pogradec 990 612.00 18-09-2018 REF-85680-09-13-2018
21246 Blerje pemë dhe lule dekorative për gjelbërimin e ambienteve të qytetit Qeverisja Vendore Mallakastër 5 033 324.00 28-09-2018 REF-87640-09-27-2018
22385 "Përmirësimi i objekteve shkollore në varësi të Bashkisë Këlcyrë" Qeverisja Vendore Këlcyrë 5 383 505.00 22-10-2018 REF-90644-10-19-2018
17616 Loti I: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtime rrjet shpërndarës Ujësjellësi ne rrugën "Gani Toptani" Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 177 053.00 07-05-2018 REF-67101-05-04-2018
19038 Loti i tretë: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim Stacionesh pompimi dhe Deposh në Ujësjellësa Rajonal, Faza II” Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 877 443.00 25-06-2018 REF-76056-06-22-2018
19039 Loti i katërt: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh Qytetet” Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 728 749.00 25-06-2018 REF-76058-06-22-2018
19041 Loti i Parë: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe kanalizime në zonën e Lanabregasit, Faza II” Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 1 338 853.00 25-06-2018 REF-76052-06-22-2018
21038 Rikonstruksion sheshi në ambientet e Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 11 154 528.00 20-09-2018 REF-86466-09-19-2018
17703 Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe kanalizime në zonën e Lanabregasit, Faza II Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 64 369 208.00 09-05-2018 REF-67644-05-08-2018
20532 Pastrimi i Kanalit te krahut te majte Kallafet Qeverisja Vendore Vlorë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 4 166 667.00 30-08-2018 REF-84146-08-29-2018
31575 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 0.00 18-10-2018 REF-90314-10-17-2018
18283 Blerje pajisje fikëse zjarri Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 6 174 000.00 01-06-2018 REF-72878-05-31-2018
19935 Rehabilitim i banesave te komuniteteve te pafavorizuara Qeverisja Vendore Lushnje 16 664 881.00 27-07-2018 REF-80712-07-26-2018
20193 Blerje Materiale per Asfaltim Rruge Rurale 2018 (Segmenti rruga Perlat-Rrushkull) Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Rruga Durrës 9 999 492.00 15-08-2018 REF-82809-08-14-2018
31442 Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti 2: Shërbim mirëmbajtje eskavatorë Qeverisja Vendore Maliq 0.00 17-10-2018 REF-90149-10-16-2018
21122 Mbikqyrje punimesh per tenderin me objekt:Rikonstruksion i shkolles se mesme te bashkuar 10 Korriku dhe ambjenteve sportive Dushk Qeverisja Vendore Lushnje 1 113 247.00 24-09-2018 REF-86748-09-21-2018
22295 Dhënien me qira te pasurisë së paluajtshme që i perket ekonomise pyjore Gomsiqe . në ngastrat nr.3b;42., per siperfaqen totale prej 2.6 ha.
Loti I:Fillimi i procedurave Për dhënien me qira të ekonomisë Pyjore Gomsiqe në ngastrën nr.42 , për siperfaqen prej 2.1 ha, pronë e Bashkisë Vau Dejës me afat perdorimi 5 vjeçar.
Qeverisja Vendore Vau i Dejës 0.00 15-10-2018 1
22296 Dhënien me qira te pasurisë së paluajtshme që i perket ekonomise pyjore Gomsiqe . në ngastrat nr.3b;42., per siperfaqen totale prej 2.6 ha.
Loti II:Fillimi i procedurave Për dhënien me qira të ekonomisë Pyjore Gjadër Mnelë. në ngastren nr.3b, për siperfaqen prej 0.5 ha, pronë e Bashkisë Vau Dejës me afat përdorimi 5 vjeçar.
Qeverisja Vendore Vau i Dejës 0.00 15-10-2018 1
18281 Blerje vula per matesat e abonenteve Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 1 000 000.00 01-06-2018 REF-72902-05-31-2018
20090 Rikonstruksion i rruges me nr.Pasurie 1/100 ne lagjen Abaze Qeverisja Vendore Krujë 743 400.00 07-08-2018 REF-82188-08-06-2018
20557 Loti 1: Blerje material per ngrohje , dru zjari Qeverisja Vendore Maliq 2 856 250.00 03-09-2018 REF-84376-08-31-2018
21049 Loti i IV: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Sistemim-asfaltim i rrugës Krujë-Picrragë (Faza I-rë). Qeverisja Vendore Krujë 264 496.00 20-09-2018 REF-86358-09-19-2018
22393 Blerje materiale elektrike per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 2 000 000.00 16-08-2018 REF-83046-08-15-2018
24306 Loti 1: “Shërbim mirëmbajtje mjetet e tjera” Qeverisja Vendore Maliq 0.00 28-06-2018 REF-76735-06-27-2018
20088 Rikonstruksion i Trotuareve Shetitorja nr. 2 Kavaje Qeverisja Vendore Kavajë 70 441 537.00 07-08-2018 REF-82141-08-06-2018
17615 Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën "Qazim Vathi“ Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 553 055.00 07-05-2018 REF-67104-05-04-2018
19703 Ndertim i Kopeshtit te Femijeve qyteti Rreshen Qeverisja Vendore Mirditë 52 200 497.00 20-07-2018 REF-79822-07-18-2018
19973 Blerje dru zjarri per ngrohje Qeverisja Vendore Shkodër 8 000 400.00 01-08-2018 REF-81497-07-31-2018
20089 Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare "Bardhyl Popa" Qeverisja Vendore Elbasan 52 733 871.00 07-08-2018 REF-82171-08-06-2018
20227 Rikonstruksion rrjet ujesjellësi nga St.Pompimit Kroi deri tek Depo e Çokollatës Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 7 922 425.00 17-08-2018 REF-83198-08-16-2018
20539 Mbikqyrje e objekteve shkollore Qeverisja Vendore Mirditë 1 800 412.00 30-08-2018 REF-83769-08-24-2018
20782 Blerje pjese nderrimi automjetesh, per nevojat e Bashkise Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 2 077 500.00 13-09-2018 REF-85539-09-12-2018
18230 Blerje rroba pune Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 1 608 800.00 30-05-2018 REF-72046-05-29-2018
20929 Shpenzime ne fondin kullosor, pyjor Publik Qeverisja Vendore Has 1 250 000.00 18-09-2018 REF-86049-09-17-2018
20510 Rikualifikimi i Sheshit ne Gruemire Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 4 163 121.00 28-08-2018 REF-83875-08-27-2018
16855 Rikonstruksion i rrugës së lagjes Metushaj, fshati SUK I Qeverisja Vendore Roskovec 14 645 111.00 12-04-2018 REF-62055-04-11-2018
19357 Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare "Abdyl Bajraktari" dhe i kopeshtit ne Koplik. Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 64 700 422.00 06-07-2018 REF-78105-07-05-2018
19773 Rikonstruksion i nje godine ekzistuese ne Tamare, Malesi e Madhe, per strehim social, Faza e dyte Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 3 298 057.00 24-07-2018 REF-80149-07-20-2018
20167 Mirembajtje dhe riparim automjetesh Qeverisja Vendore Dimal 1 463 300.00 10-08-2018 REF-82513-08-09-2018
20536 Blerje baze materiale Qeverisja Vendore Shkodër 577 187.00 30-08-2018 REF-84150-08-29-2018
20783 Blerje kamioni për nevojat e Bashkisë Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë 2 833 333.00 13-09-2018 REF-85512-09-12-2018
20756 Rikonstruksion i rruges "Gogallaret", L=890 ml rrugës së Varrezave, Lagjia Qender, L=280 ml, fshati Ngjeqar. Qeverisja Vendore Roskovec 5 625 133.00 11-09-2018 REF-85217-09-10-2018
20485 Blerje materiali per mirembajtje rruge. Qeverisja Vendore Mat 2 500 000.00 22-08-2018 REF-83392-08-20-2018
19664 Blerje makina pastrimi. Qeverisja Vendore Elbasan 5 000 000.00 18-07-2018 REF-79601-07-17-2018
19861 Sistemim - Asfaltim Rruga Paralel me Autostradën, Qendër Vorë - Xhami, qyteti Vorë Qeverisja Vendore Vorë 28 031 803.00 30-07-2018 REF-81081-07-28-2018
20191 Zëvendësimi i ndriçuesve të dëmtuar (dekorativ & zinkat) dhe Shtesë ndriçuesish tek shtyllat ekzistuese në rrugën "Martin Camaj” Qeverisja Vendore Shkodër 2 438 912.00 15-08-2018 REF-82985-08-14-2018
20739 Furnizime me automjete për mbledhjen e mbeturinave dhe konteniere Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 4 183 333.00 07-09-2018 REF-84881-09-06-2018
17665 Blerje Materiale Pastrimi Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 4 889 417.00 08-05-2018 REF-67331-05-07-2018
19860 Ndërtim i palestrës së shkollës "Nënë Tereza" , Lezhë (Faza II ) Qeverisja Vendore Lezhë 26 666 667.00 30-07-2018 REF-80862-07-27-2018
19914 Ndertim i kopshtit lagja : "Beslidhja" Qeverisja Vendore Lezhë 43 318 135.00 31-07-2018 REF-81133-07-30-2018
19918 Rezervuari Goraj Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 4 865 706.00 31-07-2018 REF-80991-07-27-2018
20001 Sistemim asfaltim Rruga ne Gruemire Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 8 333 333.00 02-08-2018 REF-81496-07-31-2018
20002 Sistemim asfaltim Rruga e Kaldrunit Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 8 333 333.00 02-08-2018 REF-81492-07-31-2018
20006 Sistemim asfaltim Rruga e Ducajve Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 9 999 988.00 02-08-2018 REF-81499-07-31-2018
20137 Shërbimi, Pastrimit, Gjelbërimit, Varreza, Dekorit, në territorin e Bashkisë Rrogozhinë Qeverisja Vendore Rrogozhinë 180 000 000.00 09-08-2018 REF-82352-08-08-2018
20752 Blerje Fadrome dhe Rimorkjator për nevojat e Bashkisë Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë 5 333 333.00 10-09-2018 REF-84947-09-07-2018
16853 Sistemim Asfaltim i rrugës "Rrethrrotullimi - Yzedin Hatillari" Qeverisja Vendore Roskovec 17 577 083.00 12-04-2018 REF-62056-04-11-2018
19554 Rikonstruksion i shkollës së mesme "5 Tetori" Qeverisja Vendore Kuçovë 43 528 333.00 16-07-2018  REF-79279-07-13-2018
20528 " Rikonstruksion çatie Vatra e Kultures Gline" Qeverisja Vendore Dropull 948 118.00 30-08-2018 REF-84015-08-28-2018
20552 Supervizim i objektit “Rikonstruksion i rrugës “Koli Marku" Qeverisja Vendore Patos 1 203 333.00 03-09-2018 REF-84396-08-31-2018
20488 Loti 4 - Mbikqyrje punimesh ne objektin Mirembajtje kanale ujitese dhe kulluese Qeverisja Vendore Berat 71 173.00 22-08-2018 REF-83375-08-20-2018
20522 Blerje karburant, Naftë, për Bashkinë Mirditë Qeverisja Vendore Mirditë 5 188 608.00 29-08-2018 REF-83934-08-28-2018
19862 Permiresimi i kushteve te banimit per Komunitete te pafavorizuara ne Bashkine Devoll Qeverisja Vendore Devoll 13 477 369.00 30-07-2018 REF-81073-07-27-2018
19932 Vazhdim punimesh në objektin "Rikualifikimi i bllokut të banesave kufizuar nga rrugët "Bulevardi Ismail Qemali", "Rruga Hasan Kushta", "Rruga Gjergj Araniti" dhe "Bulevardi Gjergj Kastrioti" Qeverisja Vendore Vlorë 17 000 000.00 26-07-2018 REF-80542-07-25-2018
19969 Sistemim Blloku tek ish Ferma, Loti I Qeverisja Vendore Pogradec 103 117 457.00 01-08-2018 REF-81461-07-31-2018
18524 Blerje materiale hidraulike Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 31 086 929.00 11-06-2018 REF-74134-06-08-2018
19612 Rindertim i shkolles 9-vjecare Muharrem Dollaku, Shijak Qeverisja Vendore Shijak 65 888 761.00 17-07-2018 REF-79374-07-16-2018
19970 Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara, Bashkia Vau Dejes Qeverisja Vendore Vau i Dejës 21 947 251.00 01-08-2018 REF-81542-07-31-2018
20526 Ndertim i Sheshit te Bashkise Malesi e Madhe Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 6 376 167.00 30-08-2018 REF-83951-08-28-2018
19707 Rikonstruksion zyra e keshillit Qeverisja Vendore Klos 2 500 000.00 20-07-2018 REF-79825-07-19-2018
20063 Sistemim Asfaltim i rrugës "Haxhi Brari" Qeverisja Vendore Tiranë 11 666 659.00 06-08-2018 REF-81994-08-03-2018
20554 Blerje dru zjari per ngrohje Qeverisja Vendore Përmet 1 232 000.00 03-09-2018 REF-84401-08-31-2018
16866 Blerje karburanti për automjetet e bashkisë Konispol për vitin 2018 Qeverisja Vendore Konispol 7 951 000.00 12-04-2018 REF-61882-04-11-2018
20207 Rikonstruksioni i rruges Xhokallaret, fshati Strum Qeverisja Vendore Roskovec 9 464 332.00 16-08-2018 REF-83085-08-15-2018
20226 Rikonstruksion i rruges se Varrezave, fshati Velmish Qeverisja Vendore Roskovec 3 492 683.00 17-08-2018 REF-83222-08-16-2018
20511 Sinjalistika Turistike Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 6 008 933.00 28-08-2018 REF-83808-08-27-2018
17576 Ruajtja e godinës dhe e ambienteve rrethuese të godinës së institucionit me roje private Qeverisja Vendore Poliçan 2 079 047.00 25-04-2018 REF-64628-04-24-2018
18128 Studim Projektim, Rikualifikimi i Parkut Industrial ( Ish-Tec Ndërtim Montim ) Qeverisja Vendore Kuçovë 5 206 250.00 24-05-2018 REF-70566-05-23-2018
19388 Rikonstruksion i shkollës “Balil Pelari” Qeverisja Vendore Vlorë 25 000 000.00 09-07-2018 REF-78122-07-05-2018
19428 Blerje karburanti Qeverisja Vendore Shijak 4 500 000.00 10-07-2018 REF-78573-07-09-2018
19540 Rikonstruksion dhe shtese anesore shkolla e Mesme e Bashkuar “ Isa Alla”, fshati Zgosht , NJ.A Lunik Qeverisja Vendore Librazhd 47 060 671.00 13-07-2018 REF-79051-07-12-2018
19924 Blerje e dy automjeteve të përdorura për nevojat e UK.KO Sh.A Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçë 4 000 000.00 31-07-2018 REF-81208-07-30-2018
20549 Rehabilitimi urban i zones perreth fushes se Sportit, Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 9 569 723.00 31-08-2018 REF-84289-08-30-2018
24573 Mirembajtja e automjeteve dhe makinerive te Ndermarjes» (Marrëveshje Kuadër). Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 0.00 26-04-2018 REF-64560-04-23-2018
19219 Rikonstruksion shkolla "Asim Vokshi", Bajram Curri Qeverisja Vendore Tropojë 63 926 811.00 02-07-2018 REF-77257-06-29-2018
19353 Rehabilitim i ambienteve sportive + palester shkolla Alush Grepcka". Qeverisja Vendore Roskovec 47 824 279.00 06-07-2018 REF-78093-07-05-2018
19669 Rikonstruksion i shkolles se mesme te bashkuar 10 Korriku dhe ambjenteve sportive Dushk Qeverisja Vendore Lushnje 82 776 670.00 19-07-2018 REF-79731-07-18-2018
19741 Permiresimi i kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara ne Bashkine Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 22 499 729.00 23-07-2018 REF-80142-07-20-2018
20092 Riparim çatia e godinës së Bashkisë Shkodër Qeverisja Vendore Shkodër 3 285 021.00 07-08-2018 REF-82123-08-06-2018
20203 Riparim transformatori 2500 kva Qeverisja Vendore Shkodër Sh.A Ujësjelles Kanalizime Shkodër 3 340 000.00 16-08-2018 REF-83075-08-15-2018
20484 Blerje Rakorderi Qeverisja Vendore Kavajë SHA Ujësjellës Kanalizime Kavajë 2 934 150.00 22-08-2018 REF-83369-08-20-2018
16931 Asfaltim i rrugës kryesore së fshatit Velmish. Qeverisja Vendore Roskovec 11 802 344.00 16-04-2018 REF-62585-04-14-2018
19384 Rrugë të brendshme me beton dhe ndriçim në fshatin Gjashtë Qeverisja Vendore Sarandë 5 200 000.00 09-07-2018 REF-78294-07-06-2018
19671 Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Qytet i ri, Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 66 017 951.00 19-07-2018 REF-79757-07-18-2018
19743 Rahabilitim i rrugëve lagje Peka dhe Pazari i Vjetër, Bashkia Has. Qeverisja Vendore Has 46 942 988.00 23-07-2018 REF-80177-07-22-2018
19936 Rikonstruksion Unaza Perëndimore Krastë Faza II, Bashkia Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 7 285 543.00 26-07-2018 REF-80610-07-25-2018
20184 Rikonstruksion i rruges se Beqallareve, fshati Mbers Qeverisja Vendore Roskovec 1 316 176.00 14-08-2018 REF-82693-08-12-2018
20217 Loti 1 -“Blerje fruta perime” Qeverisja Vendore Elbasan 212 843.00 17-08-2018 REF-83179-08-16-2018
20218 Loti 2 - “Blerje Produkte Ushqimore” Qeverisja Vendore Elbasan 430 237.00 17-08-2018 REF-83181-08-16-2018
20219 Loti 3 - “Blerje Bulmet” Qeverisja Vendore Elbasan 452 283.00 17-08-2018 REF-83183-08-16-2018
20220 Loti 4 - “Blerje Mish” Qeverisja Vendore Elbasan 441 108.00 17-08-2018 REF-83185-08-16-2018
20487 Sherbime mirembajtje automjeteve tranportit Qeverisja Vendore Has 1 416 600.00 22-08-2018 REF-83333-08-19-2018
16519 Blerje Pajisje Kompjuterike për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 9 199 361.00 29-03-2018 REF-59090-03-28-2018
18467 Rrethimi I varrezave publike tek reparti rr. Konferenca e Mukjes Babrru koder tek Tunelet & rruge Qeverisja Vendore Kamëz 26 503 287.00 07-06-2018 REF-73698-06-06-2018
19663 Blerje automjeti VAN per nevoja te bashkise Qeverisja Vendore Finiq 2 500 000.00 18-07-2018 REF-79602-07-17-2018
20030 Rehabilitimi i banesave të komunitetit rom dhe egjiptian Qeverisja Vendore Elbasan 11 875 705.00 03-08-2018 REF-81785-08-02-2018
20481 Shpenzime per mirmbajtjen e rrugeve te brendshme te qytetin Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 2 496 711.00 22-08-2018 REF-83402-08-20-2018
20204 Blerje materiale elektrike per nevojat e shoqerise Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 2 000 000.00 16-08-2018 REF-83046-08-15-2018
19174 Rikonstruksion i Shkolles 9-vjeçare Mamez Qeverisja Vendore Kukës 20 523 636.00 29-06-2018 REF-77014-06-28-2018
20180 Blerje e dy kamionçinave vet-shkarkuese Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 3 000 000.00 14-08-2018 REF-82757-08-13-2018
18989 Sinjalistike vertikale Tabela Qeverisja Vendore Sarandë 1 500 000.00 21-06-2018 REF-75696-06-20-2018
19172 Asfaltimi i objekteve të investimeve dhe mirëmbajtjes së rrjetit UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 14 885 745.00 29-06-2018 REF-76936-06-28-2018
19173 Rikonstruksion i shkolles artistike Jakov Xoxa Fier Qeverisja Vendore Fier 34 070 544.00 29-06-2018 REF-77026-06-28-2018
19421 Shërbimi i dekorit në Bashkinë Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë 2 917 112.00 10-07-2018 REF-78382-07-09-2018
19978 Blerje artikuj te ndryshem ushqimor per nevojat e Institucioneve te Varesise se Bashkise(Shkolla Speciale) Qeverisja Vendore Shkodër 2 136 382.00 01-08-2018 REF-81537-07-31-2018
20178 Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria Ekonomike e Arsimit Shkodër 2 499 800.00 14-08-2018 REF-82791-08-13-2018
20222 Blerje artikuj te ndryshem ushqimor per nevojat e Konvikteve Qeverisja Vendore Shkodër 4 712 596.00 17-08-2018 REF-83186-08-16-2018
18522 Rikonstruksion i trotuarëve dhe rrugës “Hoxha Tahsim” dhe “Xhanfize Keko” Qeverisja Vendore Tiranë 100 590 970.00 11-06-2018 REF-74156-06-08-2018
19414 Investim treg i hapur Qeverisja Vendore Mat 17 771 829.00 10-07-2018 REF-78403-07-09-2018
19704 Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te ujesjellsit Kote, Brataj ,Sevaster Qeverisja Vendore Selenicë 14 130 961.00 20-07-2018 REF-80017-07-19-2018
20005 Rehabilitim, Pastrim i kanaleve kulluese Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 5 115 462.00 02-08-2018 REF-81500-07-31-2018
20116 Blerje shërbimi për projektin Fillo me një ide-Fito një intership në Bashkinë e Tiranës, Qeverisja Vendore Tiranë 1 243 193.00 08-08-2018 REF-82297-08-07-2018
18951 Ndërtim shkolla 9 vjeçare, Lagjja Frutikulturë, Kamëz Qeverisja Vendore Kamëz 161 559 675.00 20-06-2018 REF-75421-06-19-2018
19749 Blerje pajisje elektronike Qeverisja Vendore Shijak 1 247 300.00 23-07-2018 REF-80136-07-20-2018
19944 Blerje materiale per sherbime per shkollat , kopshtet dhe çerdhet e Bashkise Bulqize per vitin 2018 Qeverisja Vendore Bulqizë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Bulqizë 4 166 667.00 26-07-2018 REF-80646-07-25-2018
19979 Shfrytezim i parceles ne ngastren 82/a,Fan -Xhuxhe,per prodhim te lendeve drusore dhe blerje e tyre ne bashkine Mirdite Qeverisja Vendore Mirditë 2 125 271.00 01-08-2018 REF-81394-07-31-2018
20032 Blerje solari Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 4 166 667.00 03-08-2018 REF-81804-08-02-2018
20066 Blerje materiale ndertimi Qeverisja Vendore Pogradec 782 541.00 06-08-2018 REF-81961-08-03-2018
20221 Loti 5 - “Blerje Bukë” Qeverisja Vendore Elbasan 136 000.00 17-08-2018 REF-83188-08-16-2018
20503 Marrje me qera te skenes dhe ndricimit - Loti II Qeverisja Vendore Librazhd 166 667.00 24-08-2018 REF-83662-08-23-2018
19633 Ndërtim trotuari përgjatë rrugës Nacionale Fier-Berat (në fshatin Zharrës) si dhe ndërtimi i dy urave për këmbesorë në krah të urës së automjeteve Qeverisja Vendore Patos 5 563 624.00 18-07-2018 REF-79484-07-17-2018
19265 Blerje Materiale Elektrike dhe Mekanike Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 2 797 942.00 02-07-2018 REF-77234-06-29-2018
19795 Rikonstruksioni i kopshtit nr 1 Qeverisja Vendore Kuçovë 6 903 243.00 25-07-2018 REF-80499-07-24-2018
19921 Furnizim me materiale të buta për 3 kopshtet dhe çerdhen e qytetit Lezhe Qeverisja Vendore Lezhë 1 317 420.00 31-07-2018 REF-81148-07-30-2018
19976 Blerje uniformash per Policine Bashkiake dhe MZSH-ne Qeverisja Vendore Shijak 829 296.00 01-08-2018 REF-81512-07-31-2018
20061 Mirembajtje rruge (riparim asfalti) Qeverisja Vendore Pogradec 1 216 601.00 06-08-2018 REF-81880-08-03-2018
17574 Shërbim Interneti për UKT Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 3 800 000.00 04-05-2018 REF-66814-05-03-2018
19175 Rikonstruksioni i shkolles se mesme Shtiqen Qeverisja Vendore Kukës 17 842 990.00 29-06-2018 REF-76994-06-28-2018
19430 Blerje vajra Qeverisja Vendore Tropojë 150 000.00 10-07-2018 REF-78345-07-08-2018
20028 Rehabilitim dhe risistemim i Merkatos Rus(faza e dyte) Qeverisja Vendore Shkodër 1 210 749.00 03-08-2018 REF-81749-08-02-2018
20117 Mirmbajtje automjetesh, Bashkia Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 1 000 000.00 08-08-2018 REF-82261-08-07-2018
19270 Rikonstruksion i Shkolles se Mesme 70 Vjetori i Pavaresise ne Fushe-Arrez. Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 57 189 910.00 03-07-2018 REF-77332-07-02-2018
19272 Rikonstruksion i Shkolles 9-vjeçare Iballe Njesia Administrative Iballe. Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 18 131 244.00 03-07-2018 REF-77360-07-02-2018
19772 Investime ndriçim rrugë dytësore Qeverisja Vendore Shkodër 4 977 443.00 24-07-2018 REF-80222-07-23-2018
17935 Lyerje e ambjenteve të Konvikteve të Shkollave të Mesme për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme 3 642 312.00 16-05-2018 REF-69122-05-15-2018
19225 Mirembajtje Shkollash Qeverisja Vendore Himarë 4 166 666.00 02-07-2018 REF-76945-06-28-2018
19550 Mbikqyerje të Rindërtim i shkollës 9- vjeçare, fshati Letaj, Has Qeverisja Vendore Has 500 000.00 16-07-2018 REF-79289-07-14-2018
19746 Rikonstruksion i shkolles Zeqo Dermyshi, fshati Mashan, Njesia Administrative Kodovjat. Qeverisja Vendore Gramsh 3 333 333.00 23-07-2018 REF-80117-07-20-2018
19775 Rikonstruksioni i Kopeshtit Borsh Qeverisja Vendore Himarë 5 414 167.00 24-07-2018 REF-80328-07-23-2018
19925 Blerje materiale pastrimi Qeverisja Vendore Shkodër 1 563 560.00 31-07-2018 REF-81328-07-30-2018
19926 Riparime e disa automjeteve te Bashkise Skrapar Qeverisja Vendore Skrapar 785 700.00 31-07-2018 REF-81117-07-30-2018
19171 Ambjente Sportive dhe Rikonstruksion i Shkolles se Mesme te Bashkuar "Shaban Sheshori" godina 1, Preze Qeverisja Vendore Vorë 41 063 240.00 29-06-2018 REF-76925-06-28-2018
19461 Rikonstruksion i rrugeve te brendshme Qeverisja Vendore Libohovë 1 196 666.00 11-07-2018 REF-78686-07-10-2018
20007 Furnizim vendosje e dy pompava per repartin e KUZ dhe nje pompe dozimi per repartin e klorit Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 1 373 900.00 02-08-2018 REF-81641-08-01-2018
19777 Loti III - Blerje bojëra Qeverisja Vendore Patos 552 070.00 24-07-2018 REF-80313-07-23-2018
19778 Loti II - Materiale hidraulike dhe elektrike Qeverisja Vendore Patos 1 016 994.00 24-07-2018 REF-80310-07-23-2018
19744 Furnizim me baze materiale per mirembajtjen e shkollave per vitin 2018 Qeverisja Vendore Lezhë 10 832 706.00 23-07-2018 REF-80029-07-20-2018
19942 Blerje kamion veteshkarkues per Agjensine e Puneve Publike Qeverisja Vendore Librazhd 3 750 000.00 26-07-2018 REF-80573-07-25-2018
19975 Permiresimi i kushteve te banimit te komuniteteve te pafavorizuara. Qeverisja Vendore Roskovec 9 184 121.00 01-08-2018 REF-81539-07-31-2018
19280 Rikualifikim Urban blloqe banimi "Tepe" (tek Vasiejt) Qeverisja Vendore Shkodër 6 276 854.00 03-07-2018 REF-77359-07-02-2018
19547 Blerje Materiale Elektrike per nevojat e Bashkise Diber, 2018. Qeverisja Vendore Dibër 1 250 000.00 13-07-2018 REF-79132-07-12-2018
19919 Blerje materiale hidraulike , elektrike e ndertimi per Arsimin Qeverisja Vendore Gramsh 1 200 600.00 31-07-2018 REF-81207-07-30-2018
18257 Blerje paisje per aparatin e Bashkise Berat Qeverisja Vendore Berat 1 057 418.00 31-05-2018 REF-72346-05-30-2018
18272 Rikonstruksioni i rrugës “Dhimitër Shuteriqi” Qeverisja Vendore Tiranë 44 962 272.00 31-05-2018 REF-72523-05-30-2018
19367 Loti 3 Mbikqyrje punimesh ne objektin Restaurim i mureve te Kalase Berat Qeverisja Vendore Berat 109 383.00 06-07-2018 REF-78132-07-05-2018
19797 Rikonstruksion i kanaleve vaditese, njesite administrative Qukës, Rrajcë, Stravaj Bashkia Prrenjas. Qeverisja Vendore Prrenjas 4 583 283.00 25-07-2018 REF-80146-07-20-2018
19923 Shpenzime per mirembajtje te trotuareve, rrugeve rurale, veprave ujore, rrjete etj Qeverisja Vendore Librazhd 3 165 460.00 31-07-2018 REF-81324-07-30-2018
20067 Blerje automjet 4x4 me kalueshmëri të lartë Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 2 460 000.00 06-08-2018 REF-81990-08-03-2018
19824 Mirmbajtje të software Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 7 992 000.00 27-07-2018 REF-80701-07-26-2018
18236 Ndertim Rruge (Veli Dede & Xhorxh Martini & Prengaj & Zigur Lelo ) Babrru Qeverisja Vendore Kamëz 28 974 945.00 30-05-2018 REF-72080-05-29-2018
18394 Rruga " Arras" & Rr.'Horizonti'' & Rruga " Kaltersia"( Vazhdimi & Rruga " Bulqiza" & Rruga " Segment Rruga Arberit Qeverisja Vendore Kamëz 12 507 744.00 05-06-2018 REF-73175-06-04-2018
18473 Nd.Rruga "Myslim Shyri & Serafin Kodra" Babrru Qendër Qeverisja Vendore Kamëz 5 589 458.00 07-06-2018 REF-73737-06-06-2018
20011 Shpenzime për qeramarrje aparate dhe pajisje teknike, makineri etj Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 826 200.00 02-08-2018 REF-81631-08-01-2018
19823 Blerje Mish i fresket per nevojat e Kopshteve dhe Çerdheve, Bashkia Diber, 2018. Qeverisja Vendore Dibër 1 268 167.00 27-07-2018 REF-80845-07-26-2018
18286 Blerje karburant për nevojat e Bashkisë Sarandë Qeverisja Vendore Sarandë 5 000 000.00 01-06-2018 REF-72888-05-31-2018
19977 Blerje pjesë këmbimi për pompat shumëshkallëshe të Stacionit të Pompave të ujit të pijëshëm Turan. Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçë 1 550 000.00 01-08-2018 REF-81506-07-31-2018
20069 Blerje Materiale Hidraulike dhe Sanitare Qeverisja Vendore Devoll 832 925.00 06-08-2018 REF-81955-08-03-2018
18803 Blerje minibus për kl.e shumësporteve Qeverisja Vendore Durrës 2 666 667.00 13-06-2018 REF-74565-06-12-2018
18942 Loti II: Blerje materiale ndriçimi për Bashkinë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 767 353.00 19-06-2018 REF-75175-06-18-2018
18956 Rikonstruksion i Rrugës së Varrezave, fshati Marinëz (Asfaltim ) Qeverisja Vendore Roskovec 5 749 476.00 20-06-2018 REF-75469-06-19-2018
19420 Shërbimi mirëmbajtjes të varrezave publike dhe të dëshmorëve të Bashkisë Vlorë Qeverisja Vendore Vlorë 7 703 178.00 10-07-2018 REF-78377-07-09-2018
19417 Ndërtim i shkarkuesve katastrofikë në rezervuare Qeverisja Vendore Shijak 1 408 066.00 10-07-2018 REF-78261-07-06-2018
19928 Azhornim per rregjistrim fillestar te zones kadastrale te fshatit Qarrishte, Nj.A.Qendre Qeverisja Vendore Librazhd 2 063 550.00 31-07-2018 REF-81307-07-30-2018
19222 Blerje dru zjarri per nevojat e Institucioneve Arsimore, Bashkia Diber, 2018. Qeverisja Vendore Dibër 10 500 000.00 02-07-2018 REF-77202-06-29-2018
19261 Programe inxhinierike për Bashkinë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 3 749 980.00 02-07-2018 REF-77222-06-29-2018
19711 Blerje shtylla ndriçimi dhe ndriçues Qeverisja Vendore Vlorë 4 000 000.00 20-07-2018 REF-80009-07-19-2018
19798 Blerje materiale hidraulike per Bashkine Kruje Qeverisja Vendore Krujë 1 250 000.00 25-07-2018 REF-80456-07-24-2018
19061 Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “Refat Keli” Qeverisja Vendore Poliçan 37 077 693.00 26-06-2018 REF-76246-06-25-2018
19285 Blerje materiale pastrimi Qeverisja Vendore Peqin 958 000.00 03-07-2018 REF-77457-07-02-2018
19553 Blerje Automjete zjarrfikëse për sektorin e SHMZSH Qeverisja Vendore Elbasan 16 750 000.00 16-07-2018 REF-79234-07-13-2018
20653 Dhënie me qera të pasurisë me nr.416/12 dhe 418 të llojit “pyll”, me perberje cungishte , ngasra pyjore me nr 1. ne ekonomine pyjore Dukaj-Luzat, me siperfaqe 0.31 ha Qeverisja Vendore Tepelenë 0.00 20-08-2018 1
20654 Dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor publik”; siperfaqes me perberje kullote , ngasra kullosore nr pasurie 391/2 ; ZK 1529 sipas certifikates se pronesise nr 751417 me siperfaqe 0.79 ha, te ndodhur ne Njesia Administrative Qender Qeverisja Vendore Tepelenë 0.00 20-08-2018 1
20655 Dhënie me qera të sipërfaqes te fondit pyjor me sipërfaqe 6.133 ha(n/gastra 17/c) pjesë e pasurisë me Nr. 744/6 zonë kadastrale 3091, vol 5 faqe 21 e llojit “Pyll” në pronësi të Bashkisë Tiranë“, ekonomia pyjore Krrabë-Gurrë, Njësia Administrative Petrele. Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 20-08-2018 1
18523 Rikonstruksioni i rruges se lagjes Kurtaj,fshati Kurtaj,fshati Ngjeqar-faza 1 Qeverisja Vendore Roskovec 14 903 982.00 11-06-2018 REF-74132-06-08-2018
19176 Blerje paisje elektrike & aksesoret Qeverisja Vendore Fier Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Fier 8 387 470.00 29-06-2018 REF-77005-06-28-2018
19940 Blerje Gazoil D1 Qeverisja Vendore Dimal 1 375 996.00 26-07-2018 REF-80203-07-23-2018
17316 Ndërtimi i Parkut Rekreativ, Lagjia nr. 2, tek Ish-Ushtria , Faza I-rë Qeverisja Vendore Kavajë 57 800 015.00 27-04-2018 REF-65467-04-26-2018
18895 Blerje ujë i pijshëm për punonjësit e Bashkisë Tiranë për vitin 2018. Qeverisja Vendore Tiranë 1 404 957.00 18-06-2018 REF-74874-06-14-2018
18936 Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare ‘’Koli Baba” Qeverisja Vendore Gramsh 10 833 000.00 19-06-2018 REF-75077-06-18-2018
19309 Rikonstruksioni i rrugës Automobilistike Dumberas, Njesia Administrative Kushove. Qeverisja Vendore Gramsh 2 083 000.00 04-07-2018 REF-77574-07-03-2018
17837 FV Gjelbërim në qytet Qeverisja Vendore Durrës 16 655 000.00 15-05-2018 REF-68750-05-14-2018
18073 Rikostruksion i Urës në Qendër të Qytetit Këlcyrë Qeverisja Vendore Këlcyrë 4 166 666.00 23-05-2018 REF-70477-05-22-2018
19221 Rikonstruksion i Ujesjellesit te fshatit Krume dhe Zahrisht, punime shtese Qeverisja Vendore Has 16 631 341.00 02-07-2018 REF-77271-06-30-2018
19423 Blerje pajisje audiovizuale për pallatin e kulturës Qeverisja Vendore Durrës 700 000.00 10-07-2018 REF-78446-07-09-2018
19549 Mbikqyrje e punimeve te objektit “Rikonstruksion i Ujesjellesit te fshatit Krume dhe Zahrisht, punime shtese Qeverisja Vendore Has 280 000.00 16-07-2018 REF-79290-07-14-2018
17953 Blerje elektropompa për nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 11 600 000.00 18-05-2018 REF-69596-05-17-2018
19170 Ndërtimi i rrjetit shpërndarës i furnizimit me ujë të qytetit të Poliçanit, rikonstruksioni i stacionit të pompimit dhe linjës së dërgimit Qeverisja Vendore Poliçan 78 570 295.00 29-06-2018 REF-76909-06-28-2018
19676 Rikonstruksion i poligonit te qitjes Qeverisja Vendore Tiranë Klubi Sportiv Tirana 4 166 667.00 19-07-2018 REF-79811-07-18-2018
15867 Blerje Ushqimesh Qeverisja Vendore Mat 4 840 000.00 02-03-2018 REF-53236-03-01-2018
19107 Blerje Materiale Elektroda, Oksigjen për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 7 930 000.00 27-06-2018 REF-76517-06-26-2018
17068 Instalimi i sistemit ujëmatës Elektromagnetik në Depot e Tiranës (Faza I) Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 47 227 442.00 19-04-2018 REF-63491-04-18-2018
19017 Furnizim vendosje peme dekorative dhe te ndryshme Qeverisja Vendore Fier 6 660 600.00 22-06-2018 REF-75918-06-21-2018
19277 Rikonstruksion i Terraces se Shkolles Haxhi Hajdari te fshatit Golem Qeverisja Vendore Shkodër 1 703 608.00 03-07-2018 REF-77394-07-02-2018
19278 Rikonstruksion i çatisë së shkollës Veli Tela Muriqan Qeverisja Vendore Shkodër 2 018 461.00 03-07-2018 REF-77385-07-02-2018
19342 Blerje materiale hidraulike per nevojat e Ujësjellësh sh.a Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë SHA Ujësjellës Bulqizë 1 500 000.00 05-07-2018 REF-77678-07-04-2018
19754 Logu i Bjeshkeve Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 1 250 000.00 23-07-2018 REF-80135-07-20-2018
18271 Sistemim asfaltim i Rruges Qender Stajkë-Varreza, faza e dytë Qeverisja Vendore Vau i Dejës 15 833 333.00 31-05-2018 REF-72558-05-30-2018
19386 Rikonstruksioni I Rruges se vorrezave te fshatit Sasaj (Vazhdim ) Qeverisja Vendore Himarë 10 000 000.00 09-07-2018 REF-78248-07-06-2018
19429 Blerje gaz te lengshem per ngrohje Qeverisja Vendore Shkodër 2 014 650.00 10-07-2018 REF-78554-07-09-2018
18183 Loti i V-të: “Shërbime riparimi ura auto e Boksit në Plan-Gjuraj” Qeverisja Vendore Shkodër 446 204.00 24-05-2018 REF-71081-05-23-2018
18953 Punime rinovimi te rrethimit te dy shkollave ne Gorre dhe rinovimi instalimeve elektrike H/Sanitare te shkolles 9 vjeçare (mesme), Bashkia Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin 4 884 518.00 20-06-2018 REF-75351-06-19-2018
19234 Rul me disqe Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 3 580 000.00 02-07-2018 REF-77223-06-29-2018
17940 Blerje materjale objekti: "Rehabilitim i bllokut urban L.Braho" Qeverisja Vendore Roskovec 3 699 179.00 17-05-2018 REF-69342-05-16-2018
16537 Blerje Kancelari dhe Bojra për vitin 2018 për Bashkinë, QKR, Agjensia e Pyjeve dhe SHMZSH Qeverisja Vendore Elbasan 5 391 933.00 29-03-2018 REF-59330-03-28-2018
17452 Blerje pajisje makineri Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 19 600 000.00 02-05-2018 REF-66025-04-30-2018
19015 Zgjerimi kapaciteti të Backup-It në Primary site dhe Krijimi një Disaster Recovery (DR) SITE. Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 17 946 850.00 22-06-2018 REF-75920-06-21-2018
19022 Shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve, vepra ujore, rrjet hidrik, elektrik, telefonik, ngrohje, etj Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 999 692.00 22-06-2018 REF-75942-06-21-2018
18180 Loti i II-të: “Mirëmbajtje rruga Qafethore-Thethe-Nderlysaj” Qeverisja Vendore Shkodër 802 680.00 24-05-2018 REF-71075-05-23-2018
18182 Loti i IV-të: “Mirëmbajtje dhe riparime në rrugën Ura e Mesit-Prekal” Qeverisja Vendore Shkodër 388 965.00 24-05-2018 REF-71079-05-23-2018
19182 Pastrimi dhe permiresimi i parcelave pyjore në NJA Shale, Shosh Qeverisja Vendore Shkodër 849 931.00 29-06-2018 REF-76987-06-28-2018
19187 Shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve rurale Qeverisja Vendore Kuçovë Ndërmarrja Komunale Kuçovë 7 572 460.00 29-06-2018 REF-76982-06-28-2018
19363 Mirëmbajtje e skemës ujitëse Qeverisja Vendore Shkodër 5 824 367.00 06-07-2018 REF-78125-07-05-2018
19179 Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit "Ismet Sali" Bruçaj Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Çerdheve dhe Kopshteve Shkodër 2 280 833.00 29-06-2018 REF-76953-06-28-2018
19230 Blerje makinë me rul Qeverisja Vendore Pogradec 1 333 333.00 02-07-2018 REF-77068-06-29-2018
19359 Mirembajtje ujesjelles, rikontruksioni i linjes se ujesjellesit Kostren 1 dhe vepres se marjes Qeverisja Vendore Berat 4 166 587.00 06-07-2018 REF-78068-07-05-2018
19360 Ndertim Çezma Qeverisja Vendore Tepelenë 1 383 642.00 06-07-2018 REF-78031-07-05-2018
19424 Blerje automjete në funksion të administratës Qeverisja Vendore Shkodër 3 330 000.00 10-07-2018 REF-78477-07-09-2018
19427 Blerje karburant gazoil për automjetet e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit 1 500 000.00 10-07-2018 REF-78527-07-09-2018
19139 Loti 1: “Shërbim mirëmbajtje mjetet e tjera” Qeverisja Vendore Maliq 1 770 540.00 28-06-2018 REF-76735-06-27-2018
19267 Qira objekti per stacionimin e mjeteve te Bashkise Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 1 274 880.00 02-07-2018 REF-77225-06-29-2018
19361 Faqe interneti per publikim te dhenash 360 grade (Tur virtual) Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 1 333 333.00 06-07-2018 REF-78028-07-05-2018
17937 Ndërtim ujësjellësi i fshatit Luzhe, NJA Llugaj, faza e parë Qeverisja Vendore Tropojë 3 428 055.00 17-05-2018 REF-68669-05-14-2018
16667 Mallra ushqimore për kopshtin me drekë Qeverisja Vendore Roskovec 2 294 909.00 03-04-2018 REF-60196-03-31-2018
17938 Hidroizolim tarraca e Qendrës Kulturore Qeverisja Vendore Pogradec 3 251 760.00 17-05-2018 REF-69328-05-16-2018
18237 Rikonstruksion i rrjetit te ndriçimit rrugor ne fshatrat e Bashkise Konispol Qeverisja Vendore Konispol 10 172 348.00 29-05-2018 REF-72102-05-29-2018
18833 Sinjalistikë për korsi biçikletash Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 54 545 000.00 14-06-2018 REF-74749-06-13-2018
19283 Mbrojtje e tokes bujqesore ne Bashkine Librazhd per vitin 2018" Qeverisja Vendore Librazhd 6 666 208.00 03-07-2018 REF-77422-07-02-2018
18022 Ndërtim urash në fshatrat Lugu i Tropojes, Shumice e Zogaj Qeverisja Vendore Tropojë 3 835 029.00 22-05-2018 REF-70150-05-21-2018
18468 Blerje automjet me goma dhe zinxhir Qeverisja Vendore Selenicë 11 000 000.00 07-06-2018 REF-73807-06-06-2018
18802 Blerje minibus për PLM Qeverisja Vendore Durrës 2 250 000.00 13-06-2018 REF-74581-06-12-2018
19021 Blerje automjete zjarrfikese për Sektorin SHMZSH Qeverisja Vendore Finiq 5 000 000.00 22-06-2018 REF-75936-06-21-2018
19266 Mirëmbajtje Prodhimi (Mekanike) Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 1 000 000.00 02-07-2018 REF-77204-06-29-2018
19282 Blerje Materiale Ndërtimi (çimento, rërë, granil, tuba etj) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 666 660.00 03-07-2018 REF-77400-07-02-2018
19313 Shërbime të tjera, shërbim për pastrimin me makineri i algave dhe shkurreve te liqenit Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 666 667.00 04-07-2018 REF-77547-07-03-2018
18274 Rikonstruksion i Kopshtit Lagja e Re, Bashkia Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 16 666 667.00 31-05-2018 REF-72454-05-30-2018
18306 Blerje dhe instalim soba me pellet Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 12 499 653.00 01-06-2018 REF-72891-05-31-2018
18970 Furnizim dhe vendosje pompa per depo Lekures Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 5 005 688.00 21-06-2018 REF-75778-06-20-2018
19138 Blerje goma per makineritë e ASHP-së. Qeverisja Vendore Elbasan 1 000 000.00 28-06-2018 REF-76709-06-27-2018
19232 Blerje pajisje kompjuterike dhe informatike. Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 7 998 000.00 02-07-2018 REF-77150-06-29-2018
19425 Blerje materiale elektrike Qeverisja Vendore Peqin 1 250 000.00 10-07-2018 REF-78538-07-09-2018
19426 Blerje tuba betoni Qeverisja Vendore Peqin 904 296.00 10-07-2018 REF-78471-07-09-2018
19513 Blerje pllaka varresh (kostume varresh) Qeverisja Vendore Kamëz Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit e Treg Kamëz 1 581 655.00 12-07-2018 REF-78910-07-11-2018
17459 Rikonstruksion I Fasadave ne lagjen Murat Çelebiu " Qeverisja Vendore Berat 37 589 184.00 02-05-2018 REF-66261-04-30-2018
17567 Rikonstruksion i rrugës “Fatmir Haxhiu” Qeverisja Vendore Tiranë 29 156 454.00 04-05-2018 REF-66730-05-03-2018
18988 Ndertim stacioni i pompimit tek lagja "Baba Rexhepi" Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 4 140 323.00 21-06-2018 REF-75777-06-20-2018
18991 Karburant për Automjete Qeverisja Vendore Këlcyrë 8 839 562.00 21-06-2018 REF-75544-06-20-2018
15896 Blerje pjese nderrimi, goma dhe bateri per mjetet e bashkise Qeverisja Vendore Roskovec 5 954 420.00 05-03-2018 REF-53484-03-04-2018
19368 Furnizim dhe vendosje Matesa Uji Qeverisja Vendore Vau i Dejës 2 500 000.00 05-07-2018 REF-77845-07-04-2018
18896 FV: Pulti i komandimit i sistemit të ndriçimit për P.Kulturës A.Moisiu Qeverisja Vendore Durrës 1 750 000.00 18-06-2018 REF-74918-06-14-2018
19381 Blerje Fruta-Perime per nevojat e Kopshteve dhe Çerdheve, Bashkia Diber, 2018 Qeverisja Vendore Dibër 2 780 600.00 09-07-2018 REF-78337-07-08-2018
16340 Blerje pajisje për detektimin e rrjedhjeve të ujit Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçë 13 230 000.00 23-03-2018 REF-57656-03-21-2018
18759 Pritat e lumenjve (Lumi Verdove) Qeverisja Vendore Pogradec 2 512 867.00 12-06-2018 REF-74285-06-11-2018
18762 "Ndërtim trotuari Rruga "PASHTRIKU" , dhe rehabilitime pjesore në rrugica e trotuare të brendeshme në Qytetin Krumë Qeverisja Vendore Has 2 195 050.00 12-06-2018 REF-74101-06-08-2018
18968 Pjesë këmbimi për mjetet e transportit për vitin 2018 Qeverisja Vendore Mallakastër 5 416 667.00 21-06-2018 REF-75606-06-20-2018
19269 Botim i Gazetës Almanak të Bashkisë Elbasan për vitin 2018 Qeverisja Vendore Elbasan 640 000.00 02-07-2018 REF-77210-06-29-2018
18352 Lyerje dhe mirëmbajtje e objekteve të Arsimit dhe Kulturës të Bashkisë Librazhd dhe Njësive Administrative Qeverisja Vendore Librazhd 3 279 552.00 04-06-2018 REF-73012-06-01-2018
18477 Blerje mjet zjarrfikes Qeverisja Vendore Maliq 3 333 300.00 07-06-2018 REF-73625-06-06-2018
18836 Rikonstruksion I rrugës së Varrezave, fshati Strum, L=229m Qeverisja Vendore Roskovec 2 421 897.00 14-06-2018 REF-74651-06-13-2018
17153 Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën: "Qazim Vathi" Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 22 300 628.00 23-04-2018 REF-64122-04-20-2018
17317 Ndërtim rrjet Ujësjellësi në Shkozën e sipërme dhe Ndërtim Depo uji Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 19 522 224.00 27-04-2018 REF-65377-04-26-2018
18267 Riparim dhe Ndryshim Katit te Trete te Stadiumit Himare Qeverisja Vendore Himarë 7 949 997.00 31-05-2018 REF-72340-05-30-2018
18946 Zhvillime shtese, licensa si dhe sherbimi i mirembajtjes Qeverisja Vendore Berat SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë 6 700 000.00 19-06-2018 REF-75224-06-18-2018
19260 Blerje e një makinerie profesionale për pastrimin e mbetjeve në parqe si dhe 50 koshave të pastrimit Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 7 881 683.00 02-07-2018 REF-77221-06-29-2018
18173 Rikonstruksion i linjës së ujësjellësit Kronjza - Rezervuaret Ujëmbledhës Leskovik, Bashkia Kolonjë (faza e dytë) Qeverisja Vendore Kolonjë 2 487 500.00 28-05-2018 REF-71443-05-26-2018
18499 Blerje asfaltobetoni Qeverisja Vendore Lushnje Ndërmarrja e Pasurive Publike Lushnje 8 330 000.00 08-06-2018 REF-73916-06-07-2018
18952 Sistemim i sheshit te qendres se fshatit Tatzat Qeverisja Vendore Delvinë 1 250 000.00 20-06-2018 REF-75382-06-19-2018
18277 Sherbim privat per ruajtjen dhe sigurine fizike te objekteve te Shoqerise Qeverisja Vendore Tiranë 4 268 713.00 01-06-2018 REF-72893-05-31-2018
18935 Blerje Karburant Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 15 166 660.00 19-06-2018 REF-75214-06-18-2018
19106 Blerje Gaz për gatim Qeverisja Vendore Durrës 1 908 000.00 27-06-2018 REF-76479-06-26-2018
17070 Ndërtim rrjet shpërndarës ujësjellësi në rrugen Gani Toptani Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 7 139 250.00 19-04-2018 REF-63487-04-18-2018
18351 Blerje Sinjalistike Rrugore Horizontale-Vertikale 2018 Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja Rruga Durrës 2 100 000.00 04-06-2018 REF-72924-06-01-2018
18897 Blerje tubacione dhe materiale te tjera per bordin e kullimit Qeverisja Vendore Përmet 1 664 158.00 18-06-2018 REF-74869-06-14-2018
18958 Blerje materiale per riparimin e ndertimin e kazaneve per vitin 2018-2019 Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 2 483 502.00 20-06-2018 REF-75490-06-19-2018
19141 Transport i mbetjeve urbane nga Librazhdi në Inceneratorin Elbasan pranë Metalurgjikut Qeverisja Vendore Librazhd 5 739 551.00 28-06-2018 REF-76791-06-27-2018
18101 Blerje pjesë këmbimi dhe shpenzime për shërbimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve të Bashkisë Dibër, 2018 Qeverisja Vendore Dibër 3 300 000.00 23-05-2018 REF-70536-05-22-2018
18246 Blerje materiale për ndriçimin publik Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 45 161 710.00 29-05-2018  REF-71634-05-28-2018
18525 Rikonstruksion I rruges"LagjiaToska, fshati Suk, (Rruga Lime dheHyrkaj) L=1437 ml Qeverisja Vendore Roskovec 5 415 092.00 11-06-2018 REF-74064-06-08-2018
18529 Rikonstruksion i rruges "Likallaret", fshati Vlosh (vazhdim) Qeverisja Vendore Roskovec 5 342 302.00 11-06-2018 REF-74121-06-08-2018
18940 Linja unazore e ujit Potam Qeverisja Vendore Himarë 2 750 000.00 19-06-2018 REF-75148-06-18-2018
18947 Shpenzime per aktivitete social-kulturore dhe sportive te vitit Qeverisja Vendore Roskovec 4 166 667.00 19-06-2018 REF-75215-06-18-2018
18948 Riparim- shërbimi i automjeteve Qeverisja Vendore Korçë Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korçë 2 802 200.00 19-06-2018 REF-75244-06-18-2018
18840 Blerje Karburanti, Nafte dhe Benzine Qeverisja Vendore Tiranë 4 166 666.00 14-06-2018 REF-74700-06-13-2018
16152 Rehabilitimi i rrugës Yzberisht-Kashar Qeverisja Vendore Tiranë 166 666 006.00 15-03-2018 REF-55741-03-13-2018
17464 Kënde lojrash dhe rehabilitim sheshesh në Ksamil Qeverisja Vendore Sarandë 3 637 500.00 02-05-2018 REF-66042-04-30-2018
17979 Blerje Nafte per vitin 2018 ne Bashkine Fushe-Arrez. Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 4 347 750.00 21-05-2018 REF-69710-05-18-2018
18292 Blerje tabela për sinjalistikën rrugore Qeverisja Vendore Elbasan 979 314.00 01-06-2018 REF-72718-05-31-2018
18298 Rikualifikimi i Sheshit ne Koplik Siperm Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 8 330 210.00 01-06-2018 REF-72663-05-31-2018
18472 Ndertim dhe mirembajtje urash Qeverisja Vendore Dimal 3 371 014.00 07-06-2018 REF-73755-06-06-2018
18767 Shërbim me qera autobot dhe furnizim me ujë Qeverisja Vendore Tiranë ECO Tirana 1 050 000.00 12-06-2018 REF-74380-06-11-2018
15604 Blerje ekskavator Qeverisja Vendore Memaliaj 3 750 000.00 23-02-2018 REF-50092-02-22-2018
16005 Loti VIII: Kolaudim për shërbimin Shpenzime e mirëmbajtje rruge e rrjete të ndryshme Qeverisja Vendore Tropojë 28 936.00 08-03-2018 REF-54251-03-07-2018
17546 Sistemim asfaltim i lagjes “85” Qeverisja Vendore Gramsh 54 520 000.00 03-05-2018 REF-66646-05-02-2018
18070 Karburant 10 pmm (gazoil dhe benzol) Qeverisja Vendore Vlorë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 10 083 333.00 23-05-2018 REF-70514-05-22-2018
18248 Blerje materiale per lyerjen e shkollave, (hidromat, boje vaji, etj.) Qeverisja Vendore Dibër 584 000.00 31-05-2018 REF-72568-05-30-2018
18295 Blerje materiale kancelari & tonera fotokopje dhe printerash per nevojat e Bashkise Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 1 678 399.00 01-06-2018 REF-72640-05-31-2018
18507 Loti i I-re” Blerje bazë materiale për shërbime riparimi të rrugëve” Qeverisja Vendore Shkodër 1 331 028.00 08-06-2018 REF-73987-06-07-2018
18959 Shërbimi i Dekorit Qeverisja Vendore Kuçovë 7 870 000.00 20-06-2018 REF-75275-06-19-2018
17318 Blerje ndriçuesash Qytet dhe Njësi Administrative Qeverisja Vendore Korçë 8 333 300.00 27-04-2018 REF-65481-04-26-2018
17611 Loti VII: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksioni dhe rrethimi i depove ne Ujesjellesat Rajonal (Faza I)” Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 1 468 637.00 07-05-2018 REF-67114-05-04-2018
18105 "Blerje Automjete" Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 18 833 333.00 24-05-2018 REF-70844-05-23-2018
18168 Blerje karburanti gazoil 10 ppm USLD Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 20 000 000.00 28-05-2018 REF-71419-05-25-2018
18251 Mirembajtja e Varrezave publike dhe ato te deshmoreve Qeverisja Vendore Korçë 3 518 039.00 31-05-2018 REF-72529-05-30-2018
18899 Furnizim me artikuj ushqimore për Konviktin e Shkolles të Mesme, Çerdhe e Kopshte. Qeverisja Vendore Lezhë 5 384 830.00 18-06-2018 REF-74987-06-14-2018
19544 Blerje autobuz për nevoja të shkollës Luigj Gurakuqi, Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë Shkolla Luigj Gurakuqi Tiranë 4 666 666.00 13-07-2018 REF-78982-07-12-2018
18106 Blerje Karburant dhe Vaj Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 10 080 640.00 24-05-2018 REF-70871-05-23-2018
17792 Blerje Tuba dhe Rakorderi Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 67 323 117.00 14-05-2018 REF-68516-05-11-2018
18235 Rikonstruksion i shkolles “Jonuz Çarçiu”, fshati Gjergjovine, Njesia Administrative Pishaj Qeverisja Vendore Gramsh 1 250 000.00 30-05-2018 REF-72050-05-29-2018
18284 Blerje Sinjalistike Rrugore Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 923 000.00 01-06-2018  REF-72844-05-31-2018
18301 Depo Uji Skore dhe lidhja me rrjetin e ujit Qeverisja Vendore Dropull 2 083 308.00 01-06-2018 REF-72691-05-31-2018
16007 Loti VI: Kolaudim i punimeve per objektet: Rikonstruksion i rruges Rosuje - Selimaj, NJA Bujan, faza e pare, Rikonstruksion i rruges Lekbibaj - Vrane, NJA Lekbibaj dhe Ndertim urash ne fshatrat Lugu i Tropojes, Shumice e Zogaj Qeverisja Vendore Tropojë 42 909.00 08-03-2018 REF-54240-03-07-2018
18290 Blerje materiale elektrike per mirmbajtjen e institucionit, ndricimi rrugor Qeverisja Vendore Krujë 1 333 182.00 01-06-2018 REF-72729-05-31-2018
18014 Blerje benzinë pa plumb Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 4 405 100.00 22-05-2018 REF-70236-05-21-2018
18016 Blerje diesel ( gazoil) Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 37 083 750.00 22-05-2018 REF-70234-05-21-2018
18398 Blerje pajisje për ngrohje Qeverisja Vendore Kuçovë Qendra Ekonomike Arsimore Kuçovë 900 000.00 06-06-2018 REF-73430-06-05-2018
18471 Blerje materiale per lyerjet e shkollave Qeverisja Vendore Devoll 1 666 100.00 07-06-2018 REF-73583-06-06-2018
18503 Depo uji Koshovice dhe lidhja me rrjetin e ujit. Qeverisja Vendore Dropull 2 498 139.00 08-06-2018 REF-73945-06-07-2018
18266 Rikonstruksione ne vepra vaditese ne Njesite Administrative te Bashkise Fushe-Arrez Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 3 333 324.00 31-05-2018 REF-72428-05-30-2018
15271 Shërbim dhe ruajtje me roje private e objekteve të Bashkisë Bulqizë dhe institucioneve në varësi Qeverisja Vendore Bulqizë 10 000 000.00 13-02-2018 REF-46154-02-09-2018
18028 Loti 2: Blerje automjeti ATP fuoristrade pick up Qeverisja Vendore Durrës 3 166 500.00 22-05-2018 REF-70195-05-21-2018
18030 Loti 1: Blerje 2 autovetura sedan Qeverisja Vendore Durrës 3 666 500.00 22-05-2018 REF-70193-05-21-2018
18186 Blerje Materiale të ndryshme për Sektorin e Sherbimeve Publike Qeverisja Vendore Vorë 805 300.00 24-05-2018 REF-70748-05-23-2018
20171 Blerje Benzine pa plumb Qeverisja Vendore Durrës 134 084.00 19-03-2018 REF-56376-03-16-2018
17066 Ndërtim rrjet ujësjellësi në Rrugën e Kavajës dhe në Rrugën Muhamet Gjollesha (Faza I) Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 40 442 796.00 19-04-2018 REF-63460-04-18-2018
17843 Loti 1: ”Projekt restaurimi Kisha e “Shen Kollit” në Kurjan Qeverisja Vendore Roskovec 3 969 153.00 15-05-2018 REF-68799-05-14-2018
17976 Kryerja e shërbimit të pastrimit në qytetin e Elbasanit Qeverisja Vendore Elbasan 37 536 132.00 21-05-2018 REF-69873-05-18-2018
18031 Blerje elektropompë zhytëse Qeverisja Vendore Peqin SHA Ujësjellës Kanalizime Peqin 2 800 000.00 22-05-2018 REF-70238-05-21-2018
18390 Loti 1 - Kamion me 4 akse Qeverisja Vendore Cërrik 2 500 000.00 05-06-2018 REF-73166-06-04-2018
18393 Loti 4 - Traktor per korrje bari mbi 17 CV Qeverisja Vendore Cërrik 933 000.00 05-06-2018 REF-73173-06-04-2018
17275 Blerje autobot për thithjen e ujërave të zeza Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 6 500 000.00 25-04-2018 REF-64920-04-24-2018
17955 Blerje mjetesh për Drejtorinë e Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale Qeverisja Vendore Gramsh 8 880 000.00 18-05-2018 REF-69651-05-17-2018
18260 Rikonstruksion i fasades se pallatit nr.12, Bashkia Librazhd Qeverisja Vendore Librazhd 2 572 363.00 31-05-2018 REF-72531-05-30-2018
18303 Sistemim asfaltim i Rruges, Rruga Nacionale Mjedë-Kaçe Qeverisja Vendore Vau i Dejës 8 106 725.00 01-06-2018  REF-72585-05-31-2018
17462 Sistemim asfaltim rruga e varrezave Guras Qeverisja Vendore Pogradec 24 242 123.00 02-05-2018 REF-66310-04-30-2018
17954 Blerje materiale për sinjalistikë rrugore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 70 415 900.00 18-05-2018 REF-69593-05-17-2018
18017 Shtesë kontrate objekti : "Sistemimi varrezave publike Guras" Qeverisja Vendore Pogradec 1 124 570.00 22-05-2018 REF-70074-05-21-2018
18021 Shtesë kontrate objekti : "Sistemim rruga e varrezave Blacë" Qeverisja Vendore Pogradec 1 182 942.00 22-05-2018 REF-70101-05-21-2018
18293 Blerje karburant per nevojat e Shoqerise Qeverisja Vendore Pogradec SHA Ujësjellës Kanalizime Pogradec 6 123 670.00 01-06-2018 REF-72697-05-31-2018
16464 Ndërtim sinjalistike në qytet - faza e parë Qeverisja Vendore Roskovec 36 120 953.00 28-03-2018 REF-59005-03-27-2018
17266 Rikonstruksioni i rrugëve të brendeshme të fshatrave të Bashkisë Qeverisja Vendore Dropull 12 749 949.00 25-04-2018 REF-64745-04-24-2018
17982 Pajisje elektronike Qeverisja Vendore Korçë 1 815 667.00 21-05-2018 REF-69857-05-18-2018
16008 Loti V: Kolaudim i punimeve në objektet: Ndërtim ujësjellesi i fshatit Tropojë e Vjetër dhe rrethina, NJA Tropoje Fshat, faza e tretë, Ndërtim ujësjellësi i fshatit Luzhe, NJA Llugaj, faza e parë dhe Rikonstruksion i kanaleve ujitëse, bashkia Tropojë Qeverisja Vendore Tropojë 129 675.00 08-03-2018 REF-54234-03-07-2018
18026 Pjesë kembimi Qeverisja Vendore Pogradec 990 927.00 22-05-2018 REF-70134-05-21-2018
16442 Blerja e materialeve për funksionimin e pajisjeve të zyrës Qeverisja Vendore Tiranë 3 748 695.00 27-03-2018 REF-58699-03-26-2018
17547 Ofrimi i shërbimit të gjelbërimit në Bashkinë e Shkodrës Qeverisja Vendore Shkodër 96 269 797.00 03-05-2018 REF-66667-05-02-2018
18164 Blerje shërbimi të zhvillimi të mirëmbajtjes së Programit të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Webservice-ve. Qeverisja Vendore Tiranë 5 590 666.00 25-05-2018 REF-71211-05-24-2018
16573 Blerje Matësa Uji dhe vula për nevoja të shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 49 199 845.00 30-03-2018 REF-59810-03-29-2018
17842 Implementim i modulit të Faturës Online, Konfigurim dhe implementim i lecensave për Leximet me Mobile (PDA) për lexuesit, Trajnimi i përdoruesëve dhe Fillimi i procesit të mirëmbajtjes Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujësjelles Kanalizime Lushnje 5 200 000.00 15-05-2018 REF-68584-05-14-2018
18258 Sisteme ujitëse dhe impiante furnizimi (ndërtim - montim) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 980 325.00 31-05-2018 REF-72432-05-30-2018
16856 Blerje materiale (tubacione) për kanalet vaditëse Qeverisja Vendore Librazhd 12 840 240.00 12-04-2018 REF-61886-04-11-2018
17449 Blerje materiale ndihmëse për pregatitjen e asfaltit të ftohtë dhe me ngjyrë Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 17 760 000.00 02-05-2018 REF-66304-04-30-2018
17514 Blerje autobuz për transport udhëtaresh Qeverisja Vendore Finiq 4 166 666.00 02-05-2018 REF-66333-04-30-2018
17943 Blerje materiale objekti “Ndërtim trotuari & Ndriçim nga xhamia SUK 1 - karburanti “Agacaj”. Qeverisja Vendore Roskovec 3 705 205.00 17-05-2018 REF-69309-05-16-2018
18297 Blerje betoni Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 5 249 790.00 01-06-2018 REF-72593-05-31-2018
18289 Motokorrëse, motosharra, motoseka për lartësi, motokrasitëse bordurash, elektropompa, trapan, gurë fresibël, aparat thithës gjethesh Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 083 333.00 01-06-2018 REF-72746-05-31-2018
17196 Pastrimi dhe Rehabilitimi i Kanaleve kulluese në territorin e bashkisë Vorë Qeverisja Vendore Vorë 16 666 666.00 24-04-2018 REF-64513-04-23-2018
17832 Blerje makine kosh Qeverisja Vendore Pogradec 2 333 333.00 14-05-2018 REF-68401-05-11-2018
16760 Blerje matësa uji 1/2 me rekorderi Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 11 974 500.00 10-04-2018 REF-61362-04-09-2018
17388 Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrugëve,veprave ujore dhe rrjeteve hidraulike Qeverisja Vendore Finiq 14 100 000.00 30-04-2018 REF-65928-04-28-2018
17548 Blerje tubo betoni të armuara Qeverisja Vendore Fier Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Fier 10 000 000.00 04-05-2018 REF-67041-05-03-2018
17667 F.V Kufizues shpejtësie (bumpe gome) Qeverisja Vendore Shkodër 1 995 000.00 08-05-2018 REF-67438-05-07-2018
17978 Rikonstruksion I ujesjellesit Lagjia e Qoleve, Njesia Administrative Ishem, Bashkia Durres Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 8 093 203.00 21-05-2018 REF-69876-05-18-2018
18129 Shërbime mirëmbejtje automjetesh Qeverisja Vendore Finiq 2 500 000.00 24-05-2018 REF-71087-05-23-2018
18174 Ndërtim K.U.N Rruga Orikum Qeverisja Vendore Kamëz 1 399 150.00 28-05-2018 REF-71389-05-25-2018
15971 Blerje pjesë këmbimi për automjete Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 12 897 257.00 07-03-2018 REF-53859-03-06-2018
16898 Linja e re e ujësjellësit Piqeras-Shkalle Qeverisja Vendore Himarë 8 750 000.00 13-04-2018 REF-62199-04-12-2018
16928 Rikonstruksion i rrugës kryesore, fshati Mbërs, Loti II Qeverisja Vendore Roskovec 13 084 460.00 16-04-2018 REF-62574-04-14-2018
16929 Asfaltim i rrugëve të qytetit, Roskovec Qeverisja Vendore Roskovec 15 656 314.00 16-04-2018 REF-62575-04-14-2018
17103 Blerje dru zjarri Qeverisja Vendore Pogradec 9 268 000.00 20-04-2018 REF-63996-04-19-2018
17274 Blerje kamion me vinç për transport skelerie Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 7 080 000.00 25-04-2018 REF-64924-04-24-2018
17524 Mirëmbajtje e Sistemit të Integruar të Zyrës me Një Ndalesë, Sistemit të Integruar të Tarifave dhe Taksave Vendore Qeverisja Vendore Shkodër 1 049 999.00 03-05-2018 REF-66691-05-02-2018
17556 Loti 2: Blerje bordura provizore varri Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Shërbimeve Funerale Tiranë 4 378 020.00 04-05-2018 REF-66718-05-03-2018
17759 Rinovim trotuari në qytetin e Laçit Qeverisja Vendore Kurbin 8 270 628.00 11-05-2018 REF-68339-05-10-2018
17451 Blerje karburant diesel për ngrohje 0.1% Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 49 387 735.00 02-05-2018 REF-66313-04-30-2018
17571 Blerje Autoveture Qeverisja Vendore Dimal 2 750 000.00 04-05-2018 REF-66947-05-03-2018
17758 Zgjerim, Rrethim dhe Sistemim Varreza fshati Dardhe Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 2 916 666.00 11-05-2018 REF-68220-05-10-2018
17960 Blerje materiale për rrethim të jashtem, lyerje & pankina për fushën e sportit , Loti I Qeverisja Vendore Librazhd 1 105 532.00 18-05-2018 REF-69639-05-17-2018
18027 Blerje Karburant Gazoil ( 10 ppm ULSD ) Qeverisja Vendore Gjirokastër SHA Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër 2 230 800.00 22-05-2018 REF-70126-05-21-2018
17980 Blerje kamioni për Bashkinë Fushë-Arrëz. Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 2 500 000.00 21-05-2018 REF-69832-05-18-2018
16890 Punime, ndërtime, rehabilitime dhe mirëmbajtje e Kanaleve Ujitëse, 2018 Qeverisja Vendore Dibër 9 992 079.00 13-04-2018 REF-62332-04-12-2018
17268 Blerje Gazoil D1 Qeverisja Vendore Dimal 6 352 500.00 25-04-2018 REF-64800-04-24-2018
17463 Mirembajtje kanale ujitese dhe kulluese Qeverisja Vendore Berat 3 801 667.00 02-05-2018 REF-66302-04-30-2018
17840 Blerje tubo plastik për kanalet vaditëse Qeverisja Vendore Gramsh 2 475 000.00 15-05-2018 REF-68696-05-14-2018
18025 Blerje materiale dekori Qeverisja Vendore Kurbin 1 208 300.00 22-05-2018 REF-70004-05-21-2018
17102 Blerje Inerte Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 51 781 333.00 20-04-2018 REF-63886-04-19-2018
16893 Zbulimi, gërmimi, shkrifërimi, përpunimi, ngarkimi dhe transporti i rërës bituminoze Qeverisja Vendore Fier Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Fier 9 846 646.00 13-04-2018 REF-62167-04-12-2018
17431 Mirëmbajtje e rrugës Xibrake - Xherije Qeverisja Vendore Cërrik 1 399 999.00 30-04-2018 REF-65934-04-29-2018
17455 Loti II - Blerje Vaj Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 6 000 000.00 02-05-2018 REF-66294-04-30-2018
16716 Loti 3: “Mbikqyrje e punimeve në objektin “Pastrimi i kanaleve kulluese” Qeverisja Vendore Vorë 366 667.00 06-04-2018 REF-60839-04-05-2018
16934 Shpim i pusit dublant Nr.19 Kafaraj Qeverisja Vendore Fier SHA Ujësjellës Kanalizime Fier 2 335 806.00 16-04-2018 REF-62598-04-15-2018
17965 Shpenzime për qeramarrje mjeti transporti Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 450 880.00 18-05-2018 REF-69503-05-17-2018
16762 Pastrim të kanaleve Ujitëse me krahë pune Qeverisja Vendore Vlorë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 936 666.00 10-04-2018 REF-61240-04-06-2018
17107 Rehabilitimi i Trotuareve të Rrugës "Demokracia", Faza e 2-të Qeverisja Vendore Vlorë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 3 184 936.00 20-04-2018 REF-64031-04-19-2018
17203 Asfalto Beton & Prajmer Qeverisja Vendore Vlorë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 1 757 577.00 24-04-2018 REF-64610-04-23-2018
17285 Meremetime me asfal të rrugëve të brendshme Qeverisja Vendore Sarandë 4 166 666.00 26-04-2018 REF-65138-04-25-2018
17319 Prodhim i Lëndës Drusore Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 13 986 090.00 27-04-2018 REF-65456-04-26-2018
17322 Boje Fosforishente & Dyliente Qeverisja Vendore Vlorë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 1 233 333.00 27-04-2018 REF-65573-04-26-2018
17568 Lyerje e Institucioneve Arsimore, Bashkia Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin 6 666 662.00 04-05-2018 REF-66741-05-03-2018
17761 Blerje produkte Bulmeti për nevojat e Kopshteve dhe Çerdheve Qeverisja Vendore Dibër 2 266 083.00 11-05-2018 REF-68332-05-10-2018
16466 Blerje makineri paisje (automjete). Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 43 200 000.00 28-03-2018 REF-58924-03-27-2018
17328 Blerje pjesë këmbimi, goma, bateri dhe filtra Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 065 160.00 27-04-2018 REF-65400-04-26-2018
24584 Punime për mirëmbajtjen e rrugëve (Marrëveshje Kuadër). Qeverisja Vendore Tropojë 0.00 19-01-2018 REF-41011-01-18-2018
17403 Mirëmbajtje dhe riparim me të tretët për elektropompa Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 6 400 000.00 30-04-2018 REF-65805-04-27-2018
17734 Rikonstruksion i kanalit ujitës kryesor (Ferras Harvaleas KV2 Funar) dhe rikonstruksioni i kanalit ujitës sekondar Ferras, N.Panxhi Harvaleas, Polis - Tudan Qeverisja Vendore Elbasan 1 628 373.00 10-05-2018 REF-68037-05-09-2018
16582 Blerje makine teknologjike pastrimi Qeverisja Vendore Kukës 4 166 667.00 30-03-2018 REF-59531-03-29-2018
16932 KUZ Lagja te ish-Komuna Kuman-Faza III. Qeverisja Vendore Roskovec 6 259 227.00 16-04-2018 REF-62573-04-14-2018
14758 Punime për mirëmbajtjen e rrugëve Qeverisja Vendore Tropojë 15 000 000.00 19-01-2018 REF-41011-01-18-2018
16220 Furnizim vendosje të pjesëve të këmbimit dhe riparim shërbimi të mjeteve motorike. Qeverisja Vendore Vlorë SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë 17 905 000.00 19-03-2018 REF-56644-03-16-2018
16771 Ndërtimi dhe konfigurimi I sistemit të leximit në distancë të matësave elektromagnetik ABB dhe SIEMENS të ujësjellësit Sarandë Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 2 594 250.00 10-04-2018 REF-61364-04-09-2018
16858 Ndërtimi i linjës shpërndarëse në lagjen nr.13, Rr."Apulia", Rr."Tefik Skilja" dhe Rr."Taranto" Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 4 208 851.00 12-04-2018 REF-61924-04-11-2018
17200 Blerje Automjet, Autoveturë 4 Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 1 402 896.00 24-04-2018 REF-64547-04-23-2018
17666 Blerje materiale për ndërtimin e rrjetit të brendshëm fshati Verlen-Perparimaj Qeverisja Vendore Devoll ShA Ujësjelles Kanalizime Devoll 2 478 697.00 08-05-2018 REF-67471-05-07-2018
24572 Mirembajtja e automjeteve dhe makinerive te Ndermarjes» (Marrëveshje Kuadër). Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 0.00 26-04-2018 REF-64560-04-23-2018
17961 Blerje grejderi për Bashkinë Divjakë Qeverisja Vendore Divjakë 2 500 000.00 18-05-2018 REF-69588-05-17-2018
15741 Blerje pjesë ndërrimi automjetesh Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 16 602 308.00 28-02-2018 REF-51875-02-27-2018
16793 Mirëmbajtje e thellë në objekte arsimore Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 44 329 953.00 11-04-2018 REF-61711-04-10-2018
17412 Blerje pjesë këmbimi për makineritë e rënda të ASHP Qeverisja Vendore Elbasan 1 500 000.00 30-04-2018 REF-65800-04-27-2018
17736 Blerje Shtypshkrime për vitin 2018 për Administratën e Bashkisë Elbasan dhe Drejtorinë e SHMZSH-së Qeverisja Vendore Elbasan 1 126 260.00 10-05-2018 REF-67950-05-09-2018
16462 Ndërtim linje kryesore furnizimi me ujë të depos të fshatit Shën Vlash Qeverisja Vendore Durrës SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës 14 246 133.00 28-03-2018 REF-58938-03-27-2018
16674 Rikonstruksion i Kanaleve Vaditëse në Bashkinë Librazhd për vitin 2018 Qeverisja Vendore Librazhd 19 850 768.00 04-04-2018 REF-60368-04-03-2018
17283 Rikonstruksion e ndertime te urave ne fshatrat Kutal, Vercisht dhe Zhepe Qeverisja Vendore Përmet 3 166 666.00 26-04-2018 REF-65132-04-25-2018
17291 Furnizim vendosje pjese kembimi per mjetet e N.P.P-se dhe mjetet e renda Qeverisja Vendore Lushnje Ndërmarrja e Pasurive Publike Lushnje 7 743 333.00 26-04-2018 REF-65059-04-25-2018
14821 Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private për Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje për vitin 2018 Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujësjelles Kanalizime Lushnje 16 100 715.00 24-01-2018 REF-41282-01-22-2018
14874 Blerje mjete didaktike dhe kancelarike ne funksion te projektit "Bejme detyrat e shtepise " dhe mjete kancelarike per nevojat e QEZHEF. Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 2 004 271.00 29-01-2018 REF-42437-01-26-2018
16388 Blerje diesel Qeverisja Vendore Kavajë SHA Ujësjellës Kanalizime Kavajë 2 751 200.00 26-03-2018 REF-58005-03-23-2018
16761 Vijëzime rrugësh për parking publik dhe tabela parking Qeverisja Vendore Kamëz 1 028 360.00 10-04-2018 REF-61199-04-06-2018
17618 Furnizim me Karburant Gazoil D1 ( 10 ppm ULSD ) për nevoja të Bashkisë Memaliaj dhe Njësive administrative të saj Qeverisja Vendore Memaliaj 1 135 680.00 07-05-2018 REF-67199-05-04-2018
17432 Furnizim me ujë i lagjes Semes (Babje) Qeverisja Vendore Librazhd SHA Ujësjellës Kanalizime Librazhd 2 412 680.00 30-04-2018 REF-65857-04-27-2018
16796 Loti 7: Blerje Kamioncine për Pyjet Qeverisja Vendore Devoll 1 416 667.00 11-04-2018 REF-61633-04-10-2018
16797 Loti 6: Blerje Rimorkiator për Shërbimet Publike Qeverisja Vendore Devoll 1 666 667.00 11-04-2018 REF-61630-04-10-2018
16798 Loti 5: Blerje Kamionçinë për Shërbimet Publike Qeverisja Vendore Devoll 1 416 667.00 11-04-2018 REF-61627-04-10-2018
16800 Loti 3: Blerje Automjet për Administratën Qeverisja Vendore Devoll 1 666 667.00 11-04-2018 REF-61623-04-10-2018
16801 Loti 2: Blerje Kamion me tre Akse Qeverisja Vendore Devoll 4 166 667.00 11-04-2018 REF-61620-04-10-2018
16803 Loti 1: Blerje Fadrome për Shërbimet Publike Qeverisja Vendore Devoll 4 166 667.00 11-04-2018 REF-61618-04-10-2018
17516 Shërbime e riparime të makinerisë së rëndë, automjeteve zjarrfikse, mjeteve të transportit dhe automjeteve të bashkisë Lezhë për vitin 2018 Qeverisja Vendore Lezhë 3 478 722.00 02-05-2018 REF-66340-04-30-2018
16902 Blerje Artikuj për bashkinë Vorë Qeverisja Vendore Vorë 2 942 000.00 13-04-2018 REF-62079-04-12-2018
17572 Blerje materiale të ndryshme elektrike, hidraulike etj. & shpenzime për mirëmbajtjen, funksionimin e pajisjeve të zyrës dhe pajisjeve speciale Qeverisja Vendore Librazhd 1 526 510.00 04-05-2018 REF-67004-05-03-2018
17205 Mirëmbajtje e rrjetit të ujit të pijshëm dhe të ujrave të zeza me materiale hidraulike. Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 5 000 000.00 24-04-2018 REF-64543-04-23-2018
17334 Prerje drush për nevojat e Bashiksë Bulqizë dhe institucioneve në varësi të saj. Qeverisja Vendore Bulqizë 4 838 400.00 27-04-2018 REF-65453-04-26-2018
17570 Blerje karburant për shoqërinë Ujësjellës Sha Patos Qeverisja Vendore Patos ShA Ujësjellës Kanalizime Patos 3 499 927.00 04-05-2018 REF-66733-05-03-2018
17297 Mirembajtja e automjeteve dhe makinerive te Ndermarjes» Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 2 500 000.00 26-04-2018 REF-64560-04-23-2018
16705 Blerje Gazoili dhe Vaj Qeverisja Vendore Kuçovë 18 501 684.00 06-04-2018 REF-60875-04-05-2018
16986 Blerje materiale ndërtimi Qeverisja Vendore Kolonjë 1 666 667.00 17-04-2018 REF-62772-04-16-2018
18104 Blerje automjete zjarrëfikse për Sektorin e SHMZSH Qeverisja Vendore Elbasan 16 750 000.00 24-05-2018 REF-70567-05-23-2018
17269 Blerje pllakash trotuari dhe materiale për shtrim trotuari Qeverisja Vendore Lushnje Ndërmarrja e Pasurive Publike Lushnje 3 332 010.00 25-04-2018 REF-64750-04-24-2018
17387 Loti 17: Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion shkollës 9 -vjeçare “Asllan Shahini”. Qeverisja Vendore Gramsh 488 859.00 30-04-2018 REF-65752-04-27-2018
17393 Loti 6: Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës në fshati Dumberas", NJA Kushovë Qeverisja Vendore Gramsh 54 575.00 30-04-2018 REF-65725-04-27-2018
16158 Rikonstruksion i rruges Lekbibaj - Vrane Qeverisja Vendore Tropojë 3 624 932.00 15-03-2018 REF-55852-03-14-2018
15064 Blerje Kimikate për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 89 795 578.00 06-02-2018 REF-43707-02-05-2018
15274 Blerje rakorderi HDPE 10 ATM të ndryshme për nevojat e Shoqërisë për vitin kalendarik 2018. Qeverisja Vendore Lushnje Sh.A Ujësjelles Kanalizime Lushnje 2 772 900.00 13-02-2018 REF-46771-02-12-2018
16133 Shërbimi i Ruajtjes me Rojeve Private Qeverisja Vendore Vlorë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 3 297 500.00 13-03-2018 REF-55205-03-12-2018
17324 Loti 3 - Blerje gazi Qeverisja Vendore Prrenjas 26 494.00 27-04-2018 REF-65392-04-26-2018
17327 Loti 1 Blerje gazoil Qeverisja Vendore Prrenjas 4 192 467.00 27-04-2018 REF-65386-04-26-2018
16897 Linja e ndriçimit rrugor me llampa ekonomike Qeverisja Vendore Himarë 8 333 333.00 13-04-2018 REF-62218-04-12-2018
16901 Blerje kancelarie për Bashkinë Divjakë Qeverisja Vendore Divjakë 2 381 995.00 13-04-2018 REF-62087-04-12-2018
16937 Mirmbajtje rrugësh Qeverisja Vendore Krujë 4 915 812.00 16-04-2018 REF-62517-04-13-2018
17202 Blerje makine Qeverisja Vendore Kamëz 4 750 000.00 24-04-2018 REF-64540-04-23-2018
16676 Blerje artikuj ushqimorë Qeverisja Vendore Shkodër Drejtoria e Çerdheve dhe Kopshteve Shkodër 13 998 511.00 04-04-2018 REF-60457-04-03-2018
16799 Loti 4: Blerje Automjet për Policinë Bashkiake Qeverisja Vendore Devoll 1 416 667.00 11-04-2018 REF-61625-04-10-2018
17332 Blerje kompjuterash për përdorim nga administrata Qeverisja Vendore Lezhë 1 250 000.00 27-04-2018 REF-65395-04-26-2018
14752 Loti i parë: “Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme” Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria e Konvikteve të Shkollave të Mesme 2 362 500.00 18-01-2018 REF-40793-01-17-2018
15859 Rikonstruksion i Godinës shtesë kati Bashkisë Bulqizë Qeverisja Vendore Bulqizë 29 166 666.00 02-03-2018 REF-52674-02-28-2018
16688 Blerje Buke për nevojat e Kopshteve dhe Çerdheve Qeverisja Vendore Dibër 1 089 600.00 04-04-2018 REF-60460-04-03-2018
17267 Blerje çimento Qeverisja Vendore Skrapar Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Skrapar 1 250 000.00 25-04-2018 REF-64629-04-24-2018
16571 Blerje pajisje lojrash aktive, pajisje përshtatshmërie PAK, pajisje ushtrimesh Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 8 302 342.00 30-03-2018 REF-59618-03-29-2018
17276 Dezinfektim, dezinsektim, deratizim ambientesh Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit 1 000 000.00 25-04-2018 REF-64767-04-24-2018
17286 Rikonstruksion per rrethim te jashtem, depozite uji & mure, Fusha e sportit, Loti I Qeverisja Vendore Librazhd 2 468 278.00 26-04-2018 REF-65167-04-25-2018
17288 Nivelim i fushes se futbollit “ Sopoti”, Loti II Qeverisja Vendore Librazhd 2 032 000.00 26-04-2018 REF-65172-04-25-2018
17294 Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit (Riparim mjetesh) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 153 500.00 26-04-2018 REF-64980-04-25-2018
16526 Blerje materiale higjeno-sanitare për Bashkinë Librazhd dhe Njësitë e Varësisë Qeverisja Vendore Librazhd 1 266 636.00 29-03-2018 REF-59031-03-28-2018
16669 Prodhim, transport dhe stivim dru zjarri në fushën e bashkisë Qeverisja Vendore Prrenjas 6 664 612.00 03-04-2018 REF-60098-03-30-2018
16817 Rikonstruksion i bllokut të banimit midis rrugës “Tafil Buzi dhe rrugës Bilbilenjte" Qeverisja Vendore Tepelenë 4 166 667.00 06-04-2018 REF-60650-04-04-2018
16906 Blerje karburanti për vitin 2018 Qeverisja Vendore Libohovë 3 408 913.00 13-04-2018 REF-62327-04-12-2018
14858 Blerje materiale elektrike për ASHP Qeverisja Vendore Elbasan 5 833 311.00 26-01-2018 REF-42177-01-25-2018
16648 Loti 1 - Blerje vegla pune, materiale pune për gjelbërim Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 725 000.00 03-04-2018 REF-60025-03-30-2018
16653 Loti 3 - Materiale specifike Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 833 333.00 03-04-2018 REF-60034-03-30-2018
15972 Blerje mjet teknologjik për pastrim të mbetjeve urbane Qeverisja Vendore Vau i Dejës 8 666 667.00 07-03-2018 REF-54031-03-06-2018
16303 Loti 2 - Benzinë Qeverisja Vendore Pogradec 525 000.00 21-03-2018 REF-57411-03-20-2018
16304 Loti 1 - Naftë Qeverisja Vendore Pogradec 7 975 000.00 21-03-2018 REF-57407-03-20-2018
16343 Rikonstruksion shkolla: "Oso Kuka", Faza e II-të Qeverisja Vendore Shkodër 5 143 955.00 23-03-2018 REF-57666-03-21-2018
16985 Loti II - Blerje artikuj bulmetorë Qeverisja Vendore Divjakë 467 542.00 17-04-2018 REF-62922-04-16-2018
17201 Blerje pjesë këmbimi të automjeteve të administratës së bashkisë dhe sektorëve vartës Qeverisja Vendore Gramsh 2 573 824.00 24-04-2018 REF-64567-04-23-2018
15945 Sherbim nga shtypshkronjë për prodhimin vjetor të faturave të ndërmarrjes Qeverisja Vendore Sarandë Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë 900 000.00 06-03-2018 REF-53540-03-05-2018
17331 Loti i I - Blerje gazoil deri në 10 pmm dhe benzinë pa plumb për nevoja të Bashkisë Përmet për vitin 2018 Qeverisja Vendore Përmet 6 453 572.00 27-04-2018 REF-65373-04-26-2018
16657 Shpim i tre puseve dublan ne Libofshe Qeverisja Vendore Fier 7 162 305.00 03-04-2018 REF-60152-03-30-2018
17161 Shërbimet e siguracionit të mjeteve të transportit të Bashkisë Tiranë për vitin 2018. Qeverisja Vendore Tiranë 2 212 697.00 23-04-2018 REF-64167-04-20-2018
16936 Blerje pjesë këmbimi, goma dhe pjesë për riparimin e motorrit të mjetit Reno Midliner S160 për mjetet e SHMZSH-së Qeverisja Vendore Elbasan 872 624.00 16-04-2018 REF-62402-04-13-2018
17029 Rehabilitimi i Tregut të Gjëse së Gjallë Qeverisja Vendore Rrogozhinë 3 814 044.00 18-04-2018 REF-63052-04-17-2018
16673 Marrje me qera, tenda, stola, tavolina, stenda, struktura druri dhe metalike Qeverisja Vendore Korçë 954 167.00 03-04-2018 REF-60048-03-30-2018
16708 Mirëmbajtje varreza publike dhe të dëshmorëve në Qytet dhe në NjA Qeverisja Vendore Shkodër 25 199 967.00 06-04-2018 REF-61057-04-05-2018
15739 Shtesë uji (pus shtesë) për Ujësjellsin Rajonal në Bashkinë Vorë Qeverisja Vendore Vorë 54 166 667.00 28-02-2018 REF-52018-02-27-2018
16075 Ndërtim KUN Kamëz Qeverisja Vendore Kamëz 25 250 193.00 12-03-2018 REF-55028-03-09-2018
16346 Ndriçimi i rrugës Fermentim - Ura e Bardhajve Qeverisja Vendore Shkodër 6 016 116.00 23-03-2018 REF-57697-03-21-2018
16728 Loti 10: Mbikqyrje e punimeve ne objektin “Shtesë uji (pus shtese) për Ujësjellsin Rajonal në Bashkinë Vorë, Njësia Administrative Prezë, Bashkia Vorë”. Qeverisja Vendore Vorë 1 222 090.00 06-04-2018 REF-60854-04-05-2018
16809 Blerje bojëra (tonera) për printera Qeverisja Vendore Patos 836 220.00 11-04-2018 REF-61603-04-10-2018
17037 Blerje programi Qeverisja Vendore Durrës 999 700.00 18-04-2018 REF-63205-04-17-2018
16942 Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve specifike Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 2 625 814.00 16-04-2018 REF-62468-04-13-2018
15745 Punime shtesë për objektin "Rikonstruksion i rrugës Unazë Grizë Velaj" Qeverisja Vendore Patos 1 663 517.00 28-02-2018 REF-51822-02-27-2018
16259 Sinalistikë në Shëtitoren : "Republika" Qeverisja Vendore Patos 7 333 333.00 20-03-2018 REF-57043-03-19-2018
16437 Blerje makine Tip Kamionçinë Qeverisja Vendore Sarandë 916 667.00 27-03-2018 REF-58367-03-26-2018
16533 Blerje karburant naftë për nevoja të UKT Qeverisja Vendore Tepelenë SHA Ujësjellës Kanalizime Tepelenë 1 666 652.00 29-03-2018 REF-59071-03-28-2018
16710 Rrethim varreza Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë 6 666 603.00 06-04-2018 REF-61023-04-05-2018
15597 Rikonstruksion i rrugës: Rosuje Selimaj Qeverisja Vendore Tropojë 4 031 271.00 23-02-2018 REF-49938-02-22-2018
16444 Transport i sportisteve Qeverisja Vendore Shijak 1 568 500.00 27-03-2018 REF-58614-03-26-2018
16468 Blerje Gazoil D1 10 ppm për automjete Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 2 100 051.00 28-03-2018 REF-58774-03-27-2018
15804 Blerje Stabilizant dhe Çakull Qeverisja Vendore Fier Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Fier 9 032 500.00 01-03-2018 REF-52497-02-28-2018
16940 Marrje me qera të një kamioni për transport dherash Qeverisja Vendore Lushnje Ndërmarrja e Pasurive Publike Lushnje 2 499 365.00 16-04-2018 REF-62418-04-13-2018
16469 Loti 3 - Blerje fara lule Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 833 333.00 28-03-2018 REF-58786-03-27-2018
16470 Loti 2 - Blerje farë bari Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 833 334.00 28-03-2018 REF-58784-03-27-2018
16472 Loti 1 - Blerje pleh organik & humus Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 3 458 234.00 28-03-2018 REF-58782-03-27-2018
16473 Loti 5 - Blerje Pesticide Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 458 333.00 28-03-2018 REF-58791-03-27-2018
16474 Loti 4 - Blerje plehra kimike Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 333 333.00 28-03-2018 REF-58789-03-27-2018
16543 Blerje pjesë këmbimi dhe shërbime për mjetet e transportit Qeverisja Vendore Berat 6 390 833.00 29-03-2018 REF-59043-03-28-2018
16933 Shpenzime për praktika mësimore Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë 958 333.00 16-04-2018 REF-62385-04-13-2018
16218 Blerje Benzine pa plumb Qeverisja Vendore Durrës Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës 1 209 028.00 19-03-2018 REF-56376-03-16-2018
16862 Punime rehabilituese në rrjetin ujitës Drashovicë - Armen dhe Shkozë, Sevaster Qeverisja Vendore Selenicë 11 176 780.00 12-04-2018 REF-62050-04-11-2018
14993 Blerje fadrome për Drejtorinë e Shërbimeve Publike Qeverisja Vendore Berat 8 333 333.00 02-02-2018 REF-43327-02-01-2018
15742 Blerje materiale mirëmbajtje Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 48 333 333.00 28-02-2018 REF-52387-02-27-2018
16084 Blerje artikuj ushqimorë për nevojat e kopshteve dhe çerdheve në varësi të Bashkisë Dibër. Qeverisja Vendore Dibër 4 462 805.00 12-03-2018 REF-55084-03-11-2018
16261 Matësa Uji Qeverisja Vendore Kavajë SHA Ujësjellës Kanalizime Kavajë 3 000 000.00 20-03-2018 REF-56943-03-19-2018
16475 Blerje nafte Qeverisja Vendore Klos 6 554 166.00 28-03-2018 REF-58869-03-27-2018
16587 Blerje kancelarie Qeverisja Vendore Himarë 2 500 000.00 30-03-2018 REF-59622-03-29-2018
16588 Blerje Makina të Përdorura Qeverisja Vendore Himarë 5 833 333.00 30-03-2018 REF-59616-03-29-2018
16593 Loti 1: “Mbikqyrje punimesh ne objektin " Punime të nevojshme për mirëmbajtjen dhe riparimin e Kopshtit dhe Çerdhes 2 dhe 3 Barrikadë ne lagjen Murat Celebiu Qeverisja Vendore Berat 48 012.00 30-03-2018 REF-59566-03-29-2018
16683 Loti II - Blerje vajra lubrifikantë për nevoja të Bashkisë Përmet për vitin 2018 Qeverisja Vendore Përmet 445 833.00 04-04-2018 REF-60363-04-03-2018
16522 Rikonstruksion e mirëmbjatje Kanale vaditëse të Bashkisë Klos Qeverisja Vendore Klos 3 340 833.00 29-03-2018 REF-59049-03-28-2018
16539 Blerje Tonera dhe Kancelari Qeverisja Vendore Fier SHA Ujësjellës Kanalizime Fier 2 183 580.00 29-03-2018 REF-59388-03-28-2018
15807 Loti I: Blerje materiale kancelarie për Bashkinë e Tiranës për vitin 2018, Qeverisja Vendore Tiranë 11 148 366.00 01-03-2018 REF-52667-02-28-2018
15870 Mirëmbajtje dhe shërbim i riparimit të automjeteve dhe makinerive Qeverisja Vendore Kukës 5 398 700.00 02-03-2018 REF-53055-03-01-2018
16719 Loti 1: “Mbikqyrje e punimeve ne objektin “Ndërtim i depos 600m3 në Kodër -Bërxullë, Njësia Administrative Bërxull, Bashkia Vorë” Qeverisja Vendore Vorë 207 065.00 06-04-2018 REF-60834-04-05-2018
15636 Plehra kimike, furnitura veterinare, farëra, fidane, lule sezonale Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 17 150 000.00 26-02-2018 REF-51130-02-23-2018
15806 Loti II: Blerje materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës për Bashkinë e Tiranës për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 11 981 535.00 01-03-2018 REF-52672-02-28-2018
16722 Loti 7: “Mbikqyrje e punimeve ne objektin Ndërtim i rrjetit të K.U.Z, Lagjia Elez dhe Domje Kodër, Njësia Administrative Bërxull, Domje, Bashkia Vorë” Qeverisja Vendore Vorë 314 473.00 06-04-2018 REF-60847-04-05-2018
16154 Materiale ndërtimi Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë 11 775 700.00 15-03-2018 REF-55821-03-13-2018
16467 Pastrimi dhe largimi i mbetjeve urbane të Fushë-Krujës Qeverisja Vendore Krujë 14 166 655.00 28-03-2018 REF-58995-03-27-2018
16584 Blerje kamionçinë 1.2 deri 1.5 ton Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 4 166 000.00 30-03-2018 REF-59599-03-29-2018
15480 Shërbim i Sigurisë dhe i Ruajtjes Fizike Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Kulturore Tirana 3 280 054.00 20-02-2018 REF-49010-02-19-2018
16390 Blerje autobot uji Qeverisja Vendore Roskovec 2 916 000.00 26-03-2018 REF-57984-03-23-2018
16714 Blerje Materiale Ndërtimore Qeverisja Vendore Fier SHA Ujësjellës Kanalizime Fier 2 500 000.00 06-04-2018 REF-61062-04-05-2018
15863 Loti II: Blerje Nafte (Eurodiesel) Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 64 255 500.00 02-03-2018 REF-53297-03-01-2018
15994 Riparime në kanale ujitëse Qeverisja Vendore Delvinë 5 731 791.00 08-03-2018 REF-54093-03-07-2018
16076 Blerje karburant (gasoil) për mjetet ( ngrohje shkolle) Qeverisja Vendore Maliq 15 639 162.00 12-03-2018 REF-54989-03-09-2018
16341 Punime rikonstruksioni në varezat e dëshmoreve Qeverisja Vendore Delvinë 2 083 333.00 23-03-2018 REF-57580-03-21-2018
16384 Blerje karburant (gasoil 10 ppm) për Bashkinë Krujë Qeverisja Vendore Krujë 10 285 226.00 26-03-2018 REF-58170-03-23-2018
16478 Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Belsh 6 666 666.00 28-03-2018 REF-58874-03-27-2018
16680 Blerje goma & Pjesë xhenerike për Bashkinë Librazhd dhe Njësitë e Varësisë Qeverisja Vendore Librazhd 2 415 900.00 04-04-2018 REF-60408-04-03-2018
16711 Blerje Nafte Qeverisja Vendore Bulqizë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Bulqizë 3 333 333.00 06-04-2018 REF-60949-04-05-2018
16713 Blerje automjet Qeverisja Vendore Shkodër 1 001 666.00 06-04-2018 REF-61003-04-05-2018
14839 Loti III Blerje bukë thekre dhe integrale Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 8 112 175.00 25-01-2018 REF-41941-01-24-2018
16026 Loti 7: Blerje Fruta , Perime Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë 1 219 016.00 09-03-2018 REF-54620-03-08-2018
16479 Shërbim dizifektimi Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 1 662 333.00 28-03-2018 REF-58919-03-27-2018
16665 Blerje Kamion Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 3 333 333.00 03-04-2018 REF-60105-03-30-2018
14837 Loti V Blerje fruta, zarzavate Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 39 193 120.00 25-01-2018 REF-41946-01-24-2018
14840 Loti II Blerje bulmet, qumësht, kos, djathë, gjizë Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 58 523 041.00 25-01-2018 REF-41939-01-24-2018
15595 Sistemim asfaltim Rruga "Dod Çarri" Qeverisja Vendore Shkodër 10 918 569.00 23-02-2018 REF-50664-02-22-2018
16033 Blerje e kazaneve të mbetjeve Urbane Qeverisja Vendore Vau i Dejës 7 833 333.00 09-03-2018 REF-54900-03-08-2018
16042 Blerje shërbimi të konsulencës ligjore Qeverisja Vendore Vau i Dejës 1 833 333.00 09-03-2018 REF-54736-03-08-2018
16352 Mirëmbajtje e sistemeve të parkimit Qeverisja Vendore Tiranë Tirana Parking 3 140 000.00 23-03-2018 REF-57657-03-21-2018
14841 Loti I Blerje mish viçi, mish pule dhe vezë Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 39 415 714.00 25-01-2018 REF-41937-01-24-2018
15811 Furnizim dhe vendosje sahat uji për fshatrat Pustec, Leska, Shulin Qeverisja Vendore Pustec 1 666 357.00 01-03-2018 REF-52958-02-28-2018
16020 Loti 1: Blerje Buke Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë 219 900.00 09-03-2018 REF-54605-03-08-2018
16022 Loti 3: Blerje Djathë i bardhë lope, Gjalp Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë 1 748 250.00 09-03-2018 REF-54611-03-08-2018
16023 Loti 4: Blerje Vezë Qeverisja Vendore Korçë Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes,Korçë 750 152.00 09-03-2018 REF-54614-03-08-2018
16157 Blerje karburanti Qeverisja Vendore Finiq 9 500 000.00 15-03-2018 REF-55851-03-13-2018
16128 Rikonstruksion i rrugës në fshatin Tunjë e Re Qeverisja Vendore Gramsh 3 666 841.00 13-03-2018 REF-55193-03-12-2018
15593 Rikonstruksion i Bibliotekës së Qytetit nr.5 Qeverisja Vendore Tiranë 2 916 557.00 23-02-2018 REF-50339-02-22-2018
15699 Blerje Vegla Pune për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë 3 332 072.00 27-02-2018 REF-51754-02-26-2018
15893 Blerje karburanti për Bashkinë Patos, Ndërmarrjet vartëse, MNZ, Ujitje Kullim dhe ngrohje shkolla Zhani Ciko Qeverisja Vendore Patos 9 048 377.00 05-03-2018 REF-53352-03-02-2018
16083 Blerje karburant për nevojat e Bashkisë Dibër për vitin 2018 Qeverisja Vendore Dibër 8 000 000.00 12-03-2018 REF-55087-03-11-2018
14838 Loti IV - Blerje artikuj ushqimorë Qeverisja Vendore Tiranë Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tiranë 29 388 144.00 25-01-2018 REF-41944-01-24-2018
15996 Blerje matësa uji Qeverisja Vendore Patos ShA Ujësjellës Kanalizime Patos 4 729 400.00 08-03-2018 REF-54490-03-07-2018
15599 Rikonstruksion i Rrugës së Varrezave Beltojë Qeverisja Vendore Shkodër 8 283 311.00 23-02-2018 REF-50665-02-22-2018
15856 Shpenzime për shërbime interneti Qeverisja Vendore Vau i Dejës 980 000.00 01-03-2018 REF-52916-02-28-2018
16350 Blerje karburanti për mjetet e Bashkisë dhe institucionet vartëse Qeverisja Vendore Prrenjas 4 349 992.00 23-03-2018 REF-57624-03-21-2018
15802 Rikonstruksion i sheshit publik para hyrjes së portit, F III Qeverisja Vendore Durrës 66 562 200.00 01-03-2018 REF-51708-02-26-2018
15821 Uniforma dhe veshje speciale Qeverisja Vendore Tiranë Drejtoria Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit Tiranë 3 450 000.00 01-03-2018 REF-52959-02-28-2018
16132 Blerje preparate për mirëmbajtjen e ujit të pishinës Qeverisja Vendore Durrës 2 166 433.00 13-03-2018 REF-55427-03-12-2018
16309 Shpenzime qeramarrje aparate, pajisje teknike, makineri (foni, pajisje ndriçimi, videoprojektor) Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 4 722 000.00 21-03-2018 REF-57169-03-20-2018
16029 Shërbimi i gjelbërimit në Bashkinë Lushnje Qeverisja Vendore Lushnje 15 173 546.00 09-03-2018 REF-54624-03-08-2018
15110 Blerje mjet transporti Qeverisja Vendore Shkodër 1 830 000.00 07-02-2018 REF-44621-02-06-2018
16308 Blerje kancelari dhe tonera Qeverisja Vendore Tiranë Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit 1 800 000.00 21-03-2018 REF-57349-03-20-2018